ابن بطوطه

ابن بطوطه

Info iconThis preview shows pages 1–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a] (\T‘VV— \V*£hVV‘\——V*fi J31? (549-133)) J: aw a «M pm a. M an 4:9 x? » :czfl‘u-a-i‘eéiflb t 19:1». a}: dun“ (- m «Q_FJ‘,§HI&OTJIQ§¢§,[email protected]¢HIJMcMLQJJ, gaw, a CM 41 c lg... yaw, a 5,2361% 8.1;;- twy,fm 95mm 6 NJ L3 a,ng (1w cup E; Jifidlgg Jug? 4'4": EU): ‘ £5154" PT: ‘ @151: t “20"” 521?. r .ouer 3.5% a M. 5,3." HUM .; apart», C; a»; 1913' $1;wa m,” . w; an LBJ-:1!) wan {us a 29‘: Le? we Q a; chgwgamcxu ,3?) c;- ‘519: 64h”- 0" if W35 15-45: 33-" ‘Lé-a‘ “3:? mm», H...» w” ‘ :LJ, fine-J guy-‘5 fly, 09%. 4:43; .L-si 9,7 cm. u, a fly“, WET» Egg, “any, Mi»:- . £1.11! Jig—fi- AJJSIJ- $91.11;, éki} Cab}: Cab}; he)? Y1 29‘,- gg rt; guy, kw 33g; $14.54: 5.51451 mu: Jug (5.111 min H.145}, ‘3. ,3, 43‘ cg, £999 d}; Una. . A]! 9391'sz fig 1" r.1119, c 51.3.5! ngJTp gum 3,1,; 251...? Q; 1.35%. J3? )3} Olga}! a.in J; .534: HQ, 9 Why, “Jul; J; slimy: c .493: pry»: 313W}!- CxéJfl“ WWW an 9 @593; may 53.29;;ka 6M, gglgumagj Liar lunt Elva: ° - 1 UM i' ‘ ’ u ‘ .. ‘ I . d gagingdsfijowL'szgwkbgggugwggyi cgmlgfiawcohUI-QKL}; cajk'xt.“=1;fiby my? cQukowflwaaLfiAgwfflmgzfium; JL-‘A-fi” EJU" 1:153“ 15;” ULéT 19:“? ~15: ‘ C3453?) .abgqmiaufipgmjéwfljufiagw} gt'fiw qwt-filfimvflfiwm ngcgig 38 e a; “a? a; {flaw m s rub-w : JET U43 L. “J: c um a}; g [34.41 a? ‘91 4;; QT swan zit-fix; my. qu-éngQJ-cfidégjwdnkfifG‘VEJésQlaiJ§QAd§9 QM‘ Hum?) Abacr‘fib'uaijL-w ggapH-KMHM‘ cM'I .135 1:1}, safe: at? gag;w;;m}11 g9:31 a}; 4435 awgwigdythwmi};.asmgtyw‘yw; fir.ij 'IJmnndj'q L972”; «Greg» : 43:21 8643:; 251;}! ' _ .95.} L53- 6 3L5“ ‘23 93:3 * ~32}; ‘9 9‘2"? “x” a}: “Um! fltrjllg91éfliéfijad “ ikhlfi;sfimjaiiglf : .ugfl‘ L35 Una—dz“ y 4755-} 3.4.; «3? )3 Q4. .35, Ly} 1 I‘ 199?: 3&3)“ 43‘} J u} C $3.53“) mm: m, g}: ll .OfWIJ Mira-J1, dbguuflggéfl by}; ggu’i, Jun-An, 1.5;, 1,“ng 4'. 033,241 9.19.1.5, oak! $1 w w: . bra-b: rr‘w A: Le» M be; J 91:“ 9““ wit « x-J! x' a1 Lee-L" Jm 4:; up d}?! as; .wujnar-Jnam git-4' r; (3: J’ MUM. °~U~° 2M5?) . 45K“ J‘f' L3“ “DJ-2‘3:— flair” mtgbjcowwggcgfllémgfudmiyflW .433; sayjtggwm “’pr 15.7.; c. ,mg’osy w; 4'; on ms. .1 —. wt. — n .3 . Lil (J:,-=e=-‘-»Jl fgj-lé’bdi fu—lf $134M“;be unv- :} rt '. I 3 -M a- 4’} “ii-5:35} ti; 4-1-93 Q—U 4%} (34-5 36,9} ‘7' :2?- Lii am up}. J; 5.9;. ; a:ng 1:14.. 4.; “g L W 3;; U49” c Jay‘ng 3,1349 GALEJJLIQA kLsT} c u, air-i1 Q1335 LC ; 3m, cJLf $935 113;} "a? gift a L“; UK ow} Le}; £53549 25L“ 3:9." if,” 15-?) E ‘ (.5235; 0‘; W} t med-2: SJU-b M‘ £1 93.5w? 15:45: c {PM a} c.5453” (~353Mb L (-3241 A L; w» a New; J1? first» $1M.» u 3w .Jfla GD #23 gm .3,” L93?) JOSH 4:1; 9:,” g hip-151. {We 431; w; (7.3.131 Jug Quad {4;} up} a Cu: trail; a 6,251 QLLpLJ'I Jym my} a é 5M4; Q3}: L649 11‘3" "425‘ ‘1: - 53:2?) :35; a Mi 5.3.5 IL.“ J9 by} -: £33913 [1.3.1.95 « M a»; x“)? him with. A m a» (135 6;» we a wt. a gm H.355; 64,1 J31 w m} ; H411 as}: m UL; J LiiU-Kafimawyfiwaibwofi; «- afi[email protected] a Lam}; $1an 1,1,, 15L, c 4;. “$1,591 3,4: v gulf 1st Us éaéwwagw a EU?) fibdldaistNJJJ-byduaw Lg“ hp”? op c 5);.“ ‘3. Gig—'14; umg Lip-1m “1.5) .Ofiwjifilélajiwjgfifaéfifiéw glwgycwjasg; 35 owfiflfgiu‘i #31544 64:.) MW cg“ijWfi‘k‘bfiwéflipfilkhflwflgkw a V231 951 Ls»; c.3325“: 1451 w 311;: LP) with» t 33:5}. L53“) i gfisv‘ll LP: 6 $551K?) M451»; ~91“ (—931 LP; a a»: flu; waft? («.121 we; a$51QfljijrJirfilgOTwlkhfiywjlfifioh, ‘Jsaflo,giw”¢mwi’yiwbc$1141“;ng ‘31; L H454” H- 5; 4:4.) 10:3! 6 45 35.3 3’; L Jaw-T 41$: ‘ wt” gaggajiqyflmcfibj c yejmmmafioyw: WMJ‘°JKTJW£V$OH59‘QB¢U°FL‘J‘[email protected] .wumgfiaflflfln).wbmg; Masai ;5 talus“ C ya} a Jae-JL'J‘ bib FEM} LE1 LP. 1}ng 3‘23} gift: JmL-Jt 35.35 c 5;; (.12: .st ) 5 J 13.. ,W -’- .. ° .- . wuwwafiéc wmfiqcficwfiwfi “bib #‘MQMJ‘TJJUQ‘fééiLaiéfi)LZH Rib-9:73.; LsijU-‘MJQM}€JES‘fi-J‘LéiusungWLJZ’mfiflj 5 -‘~'~' wk” 5}} '5 W51? m 9w} . my; 3: my L; WE}; 4.3 cm L54“ awn, e miyygnsysigfitngww; ; my ’z‘MLht-JTJ OfiwmtfiTu'fxuywww-Jfibjfl . dsz 5ffllafi3fi ‘ J 0M H; c «WU (Jr-:3”; 233% 0%! u:ij (3.} a g“: ‘ dank“ [#:5219116 ianYWé 4:» oMiag: 4.1%,? . w} Li}..°....a=.~..u' c ijbjrampfl};lkiahdai;5_ ‘ 33°14” ciw’ 0% 335,-”: CW 1}»? fl?) 6-1!» 1M; .9”, m ; 41 JLS Hid “bus?” 61 J 151, . L914 (@3193) m, duh”: dw‘e d4? ‘1: fightb- Cng—w UT; 413.: wile-Lqu M5qu @‘syiux‘imj ,. mm ‘45.»; cr w Ix}: r63? rain-13: Y; wwal 1-9;st ‘3'}.- wbdta W m 1.1;? Wu J; M bug u‘i’ ~31 «Ila-La “52%;?qu r; “M bj i=1? 01: C ‘re p—P byi-‘Iflflfl. (U: 9115;,» b-brj. y 3:31p a" T5? C)?“ 9%“ QPJQCEQ‘ :fiéb 535% )1: Jug“: . M {Juan FAME yin of? 141.353 "-1.1; L1} “in; ‘HJQJ. r15)“ :3?)- 4 M‘ {4'} JP.- wdb’ p:u 4 Q9} oM Ff,ij c Jifii’l'ygogfiffiLE 1M PM figmw ayi cum L3,. 555% c Lam‘s}; Ln 334 3".le . JUQMV‘UW a um w; 1m; 4.; sift "J; :31 6,411 53;, us; [HAL-,9»; QM} U3“ 4‘. Rib.) L 1:315“ Q55:- JJJ“ “LUML. - 4m a; 953‘ 3:555" t Jijllf‘Jl if}; Via/‘5ij g}; LP 319;“ iii-133.. fink Que m, a (MN 1.; w a owl ~39 fijfib y am) .fiHiaijzt;l.JLfli§ s ,7 @5121: FA»??? I51; : by Ty 3K5:qu fii'zw; Lu; um. ecu-m wwwj a «asmgigmaxi . 454;“ 9;; 1‘] Q-LM: 4-13-15 J" all (345‘) [re-1* $4“ ‘51 ‘3 rm”)? J} i ‘83“ a 0533'”- W J-w a 9‘4; d1 bub Lab. if 1.41:? ° 0W “5-11” '-.-"-1 419 153‘: 3T2“ 0:9) C 4314: “3::51 J1 ‘34.}: Q“ 9;. 31,11 chf ob c LEV»: mu; 44.x, Lg; cw.) @1159} i315 at“ cm s ’9}! L59 1;; c of»: k,“ J}. Lu. Qi ow (J; (M g aim M: - elm & Pfi‘ 4:11 w L» Jilin»: $3 41"; gJak-r’fiwuk‘g rm; 1.5;? yfl‘ Q9 My 0:291 Eff“ 01-14.} 3 (+43%) 1b» 1%. ’3)!»- uznzz a? cm a we? ow» a.» L695 Okra: C 15:54 PM: L .91 939% 163* fl‘ c a1; 9323.; low ; 9.34.0. owl am a met ; .91”? C. ‘2; $.11!ng rjm 45);“: Jun my“? 4 03:?” a? $1,531: a wL-JI 4:» iy-a dam is": a: Lax-3 out. «i ojs’u.) 1;, c. ‘L. “3944., 43.35- ;;341 LL. 4:; 5;” . Lg:ng as (kw Jun 43? LL43 *5: 4 JeJV-J‘ 5)? x5 (r y“: $3“ 45:3“: .lsz M! 5,. gm age, 4.3; r. obi); fibjs' rejiijj c 5-5:: C?) ‘3' H45“ ’3‘5 glean Jun 419% 3g \J a}; ’5} n om, Lt: _'=LLL3 : )me (y 15:15 1:44 W: 9 (Juli 3:193 L54“ gm! 4:1?) i5? .3)? ,x g ,4; 5,. 6;: Ju, ; ta,“ , 45m gm L. \ .au_,:4,.1_,li c 3.31;. Léflé as . wt 91 Lyn.) Us“ ans} . iii-1 “Ls-4.; an» 03$ grim @531 g2.) ; FM 491%} a? N4; “(we 13; rm}; w 59M ‘ 3231;“) 953:3“ fl“ 5JiJJ'.‘ 1J3“? Lhéfisjig LAM-b4) é le' c .gm fl 0,. gL: oi dJI: fl» busy: z 4,45% 3.331 ‘33,, Ejpn 3!} Q” . sszT’Jaai 43% UL: Lg; 41m? ZMJ c 411}; $04.32,; a 1M ‘3 fl aw ’ch CA» “at:— wsy a C3): mu a» ‘51 My,» $42; 45 tum. 3d}: 9931 BUG 335:: E w a 335% . Qua->11 Q.» fit, as; am. .3 av. 65):} 1,51...» 4119 int-#15 a cgj—m. a? a M 45M; ow 43,1“; c 4;: jg? j an; wu 2,141 my guy, r31”. 63;“. Jw] 45% 933* J 5x)? “J; LEE—:4. 41-5?“ 50;ng - fur” “if .3 5:“ LII: .fiaw .. j , . . ’ p-M = L5H} Lr. 6:15 W G”.- “ LEJJDJQ‘ 3M 6 $5“ 4a twig Minn Ragga ; Cami Wide. L51 Jim swig J3ij if} 95;; 95.1” wt 1:54.} m 5,. L751th 3.2, g ‘JL’J‘ GUT OM; L {312335 a» Lush; L Vim“; 0133‘)“; if: 4:1 3°: 49.13“ 0M: c {9}” 03M.) c 325 {vb-1‘4? '5 WW! “'firéi '5 ‘ km a? a} MA: w mei mg M1 51%} c E5534 32,191; d914,»; E41") L Sikh 0‘9 w“: M LSD» 395:: W4 aim a Q» 39'- ,a; I. an} ,- if, (M Jim J34”; T224“ Lam OK op c. 539,44 fats: an; ,fg-flruaiggjli 614;? thliuwolf 15;} ; rum sky .. . .' . w. 4.5M}; 141gdjkjflgdixa-fijc Caj'lji'lfi-Ihfidfldfaj f- }h ‘ 5 ,. . pl» ‘ a straw 23W: ON} a “52:.3" W 613‘; 4...;- dJLJ: 1.4.:- , want: .6: w ; Wig: =1 OV‘E 09.3,, c Ema-JET}; yogi-aw: JUJ'ImEiLufJIOELJ “In; C Q” Cr“ Jul-L: 1‘1; L‘s; Le“ [‘11) L ‘5“ @1133}! «Baffin. man. My my a Jig». 4;- 5119 8:: $1,»; "U539 45%; a...» yiaaflfl ; 215;: m. @134“, L}; y») 3:14.31”er gotayabflfiki’egsm, . r5155; QUE}. ,‘épgmjwn Wag} 33L.) dTgLflfi. ‘ firm (“gm- Lgsw ,9 him.) 6 Lem) Y) c WJSJ ‘1 MU; 349": 319:5 "331 “$13? m4: 31) é 5494: $1 w: C EM}; (3’ aux} c. yawT 3m.) .; PT 4,; 5",.“ L3,, a}: . L51?) éiJMiH VJ; digit. yflfigwwy’fom gmmifis, [Li—A62. 4.25} c4..in Ep'flbwgfiflw‘glyxflw : an: 54:5? .ajfiwgfi‘lwm L.) c. (.Lflk JLas W) a flaw Ly 5.6152424; cw (Ifng .e in c Hm; “Jib; . 4333;; ‘1 512314235 1:” 3:5? guns ‘9; am Q» g»; c an; pg La Bu“ $14. Les-«us L; 1m» Leas L51.” c yum 132.} a diva?) aw; 5L4 "91 9.15.151 “NM . JI-C-JJE LGSJLW‘U '- gfiu-‘ifi L29 ‘fiflhfi rah-3‘ 335“: ~ Jiw pl” m J9 Me AM “was? of}. M w? W; m 41¢.) 1:9 «in-5 our: 3’: ‘~ $33” (3‘) VP L99 A553 W a» 55:1,. Us g arm, fa.“ W “gm guy )1; L; #53 Win. 125': 6W i“! mm 51: J1 gm 3 57,); 9.351151} a 9139‘s Q3 £511 J»? mix; a 4:; kg, ‘3 gin man Lg; G}: L’s‘n Just L133? .1931 a; mgudywmmwwawLena-J;- " T; _; gin-J! 3,2,1” W, and! 5);; JP jug: 9.1“ Egg} 943-131,; a 143g!“ QMJSDWIEQLLEIMEYUin abs 3115} .r. yfim, Jun Us)? up a 9W1 L613? C}; 495 SfiBWTgméjeJcTAgTiyabngpQg-EYQA}aEliclgi Lrw‘é4:31:9kab‘ydlléa-JJLuerfi-léfijsTA‘5uEQY‘}.W “gap; c smmu «is; c we. 3 M‘Ung-jirlflyjcLgaijST}lJ§EYQT¢a£1fQA5.fJfiE Mia” c ably—433M c aflLnize}; 423} a, EU: .flsgbéwyflyfimjo’imwfl$35k; piggy. JATCM‘; w: ;s fiysfifléfié‘fi‘y‘ifigw‘fiij Egg; rut gab c @111 W gm: L4»? L3,. gun-1:15;» wKflTJtaszKfiJ-Qm yTQTLfiufkwflzmw @1331} a» 4x43ifwwrwé‘kbéwhfififywfia {Mu-j, Lag; T; ‘11:}? 5.15.1" UT) 15; (.4:ng my} ; i}:ng an, a“filfitkgmmnfuflmflwgasm: Lg; Law : CLAW cit”; : it; cm 114;»; a «a 41‘s»; wfiwha « woffiflsy win}: wile- . "-11% gm“ Hasb— (3K; c €54,219! m;ng L's-i4 9}. fig; “(.45 L31 ijthggymdgj WA 6 iv: Lab 35-3 é M 325%. p4» me M d}; a (aw c3213 “HREO’uMB‘; Qofikbziaywwma—M Him]J L nglpifijflICJlS’ jfitoio’fit g;ij L5,Zs‘u g 42%,; 61:3 JD); grim ; atmifimdu; . Qfl’lWébbbw‘fll £251,241. gloyg‘iflaiguwajwugay—{Egomgwumg 'p‘” $119“ a” ilefl‘ d 349 L 0U“ i=2 W?) a ‘62:” m gig“ by?) 3.41 L31)ng saint Cw; m 315’ L15 g, spklrn 541 If»; ax}; ’31; L413, mun wig. c 435‘}; ,lsim as; a («63' a1». w a :12. 99.)“ war» a WM wish: d9 Pb)” ‘99 £33.)“ J?) t 44' 3 M31. bwbtfifibjli a M24350}; c Jim flag; 1.54;; v.5? : 43151.2; 5. «is-54¢” cc.ng ciUJ 3.129 3mg}; Hmflikmbhgfljwybjéj 4:1}; ’JAT, Sam, 4LT}ij a feat {Li}; M c cafligfkp a 3315-1; a; M* 1}»: ll 9.21%; csjwiyduya}.sfls L ijw} mum“ a drag 6‘ng :3» $1 ‘99: L 51:)44 SJAT "Vi-j} t 1534:: ‘y-u: "(by UM £7...» “.1;- afiifij g rm; 93.141 'rui, ; L613 ‘ij1; J31}: g,.waww ofigwm lin§1r3;.4;9£ni @ngnruya : CL'L.‘ 3);“:3‘ J9 J}; L W". ‘49:,” y‘ TAM 3w . gs)“ gsm‘ M9.“ gs? 4». 39 kiwi; 4»; New '9»? arm Samoan; -. Mi 5piésfiw 13% 14-} gigtxwungt 5.2;} fik‘mo‘wr’ G—efl‘ UL“ w} c 45“ Ls}— illfikéfi fwya $3 inflslg‘wflgagumxg;abfuééguwgflj 9% _———.—_——#~ 3. g .. s. g!” a ' . F, wLé-U Wu; JP} 3‘95!“ bib} 6 4229‘: 99635”. Jug-7; mm } u . } ' . s. , I a 4:5?)ajhgigflelJLliiiibfiégflidififiyT1'Ijjlfififfigii 4,5,1)“;Efkd‘idalfijcfifijflldfii:lj'Lach'LcLiijfls-uw Jnj-Jrl 0.1-; 2:;me ;s 0.451 m? owm a; as.» g»; a “am @111on W» m c 1415) Laid: “lulu M, c wadw a»: can: cum; 53.1 f; x5)“ C3}; ‘ fir“ W 3": C Luz-‘5‘ 4+3 vhf-Vt}; L535 :34“ [‘45 0.1514563}: (5.1“ in} c 91924;} a 4L? grail mu 31'14; 11.15 . oil» [5' wt]! J1».- xjjh Lea-i3 35} 4,9 am; e 4M fl}.- JioUS; c IN 4:9 J15)“ my? Mingmm eke; «53:- "E c 1;: 61% c any 49-? 1w} c wt: Jaw . - Jar“ J1 6L5: (Us? 4&2 M :51— «A1 «3? ~53“ M w ow y ,m. as; y 51”.) 6 $1 953: C till-U V454 C J9“: £055} «=3ng awumfléfiiagfiéafiwwmgfiy$55}; ;. Lcdfi Ti}, 3L4; am Luv, an 35th 1534; 5.4;; Lis; f1}?! fl, . at}; aqua»! Tmm} “(5.15; a, ,3!» $316,} q; 1?)” 54% Jsdl w... 93‘ ruin rm e {wig mi: 912.11 Lafii} c. {M g5, drum “y; 43w '9} . 9.91.35 J; VJ; UL; {€3,154 leg“ ELL? 3:45; rim ; djjg . L5,:ng a,“ng M owmggfiaW1gflh Wmtfl‘wj L535?) (1 Dim aA~ 45,1...“1 v»; c fiz’in 9,1 L94.) (4119 “mm ‘fix: Ls; r4,314», w ch-bifanjijasw1ohwjrw c QJLUI . 3 , a 1. ‘ 93% gm % (dz-'5‘ JR? Lem} y“; 4 Law} ('44.: f" 051:) ‘ 0:141: W) i “if” gr 0L5! JT 1’”; his»; I}; c} 24%“ J (wan-1 :Sfl‘ refit: - Okra.) 03*”? JW Lil pi “1.44:1 mt; ; My Um} 13,45, 4w 5:? fig: 1.3;; e 1.5,: M a: u at) e ass x: 4:. rs 1:59 a EM @131. 57.193; 6L9 0,45%; a ram ADJ?” c @199}; fun M “15' vAJy-I} (saw: 0);.“ 0113 mm J, gun gin 3L3)“ ojlmi PM J rm» FM J“ a gem: Lg; an?!) L53; fligfij a $5543.; L3 d; {wk-E} c {JLELJ'I Jig :3ij c. Lye-1L1; “T ow: my 21.1.13 5‘31; c m1 up; 4:511 Jaw}. wk: sq} ., Jun 3- 'O‘yr‘“ he“? OJZMLJ é @3145 HB‘ GM) ’- UHF: gum,»in a gym; dmfin #1.; o 31...», j c gjmmm ab.» 995» Us waist» Hi ms ow.) ; mag; “54):! V397" LEM; L31 EDA-J dub. rib-L19 ‘35; .{JAIGJL‘EUMMWWQH-irifl}cjw‘afiaifawmgfla LQQb-ijj\}|oibd\gfljf3 Le? ‘11»- igaj-‘r g”; a a}: 5154. Le?» @535 Le}! $4343 Cl} Nd; 44.551 1.1,. gap-=1} c._ @3131.» J. J?) M by; c 32:91 4:441 9M é 3&1;- ‘flg-Jkiltijfirlflifba'ayjiidswu Q15} LL“ £5va cg“? L141 swag-him e1 : L; as, ‘lg-ZaLa‘Ls {. wary 21w} H454“ M131L§a35bibiggéjb w, .rfiw @515 Y ,3) @291)»; ‘éijé-L‘J'ugrff 4' L44; W4; my} , qdi ;; ‘5.ij 6;: ‘{ Trays Ln 'fts’i‘ Jag—5’ tile; L1; 5 magi 5%: J; aim-Y : dLfis chLJIQJJB up”), ism §%Ug1i¢1qg'}ui .cfistfii‘. c $153.5 r4313}; paw-«5.11.6 c gwijmiajgfli t Ail-Li ~55 ¢ (Ci? 3‘1)? 4*: “9131‘: cu” *2 ‘ 15L") J9": L3 L533 5:43 1}") . gwim 3—“ L} ‘4‘ “(39: L} 3-135 v43; $1 {115 2m? 4N. Him « wt. Um fiw at; M 1}}. 91%; t @391! 1}“ 4 "955 Lr. éJ-Ug‘ OK: ~ r5“ a} 4.“... L319} 013$ 43; L die") cw} gkjuajflafmymulgjdhi'gf alfwlflk, a @5197; gadp.w flbibfia‘u r. 33.1 ;gflt ifimfifiyw . dfiyl} wig: :95 1}?) JM c 0W 52:34. ad“ (19‘ “)5 re; “9-): «5 J13: Jan! 52:34: “)3 gr?“ pr“ 9‘: ‘ “w: “it * wt” it?” c” 9 lea-.2): fiw‘ JG“ 51:}:- J1 WU Jib“ m“ a}: L LEW} mafia ; Nik'YLGaJlicada-TJRYOTWJLG}.LhLantrujj ; JrLJLE cam (win .lg-LJI gas! 31%;: 1:3}; a @5114, 5191,3101SSfiUILfifibfl.xjjlgldywldfi'di'k’:UB3} djfiidbiuéqurlpiejcgcilrJLAloanjé—c45191.3!Zéfidiw fiaJaL-éBEJQ‘JwREEfiJlLf-é ‘ ‘5“ Uh“ H’U‘ J’ 45”“ L335 Hi“ ya; 3U“ all L419); SBfl‘Jhlq-J; fifléglfiufdp’rluc $413.; gamma.) ’w- 'E c 14;- wie w aw 19L. “cm a 9'}? art». rem; - ‘5‘? V 1 J55 q? ‘ aw ‘ :53 wife a» 31))“ 11%;.) “14.:th L ZAIJSU1JALUé} : JJ‘jJ‘sLAJijéIJIItJ'IJq-IJQLT H‘ Les; :35” Ln 1H3; t :3)?" Lacih5m§ W3 3*; C (NJ k4:3}; - «‘JMJU QM“: Cb-JU‘CAM 31.95 3214.)] ‘54:“ w 99515"; 3535-13“ C 45L”); 05.11} $115,419; a w u»; « ~.~=4 CM 3% L51.» w’ a)!» :3 J31”! if}; fi") 3355” ‘6' 35L?)- gsrf 31:“ Ems?" c 1.3.414. a]; is”, ; 912.3313“ 45;“: r», c L9. U41; My, ' . rip}; J am if”? flu“: her“ y *‘fi *9 05E“ Jr 252* “(-45 (‘11? 5;“ 4w dbw 4» 1;; 1m «g. new we M mi wits- 915:5ng J; my 93' ’rwrjéfij a $554.11} 9531 3.12.3 9 $91.55,) L5 4,1414%)“; J41 J w; Beam m} a 4:31? J1 J15,“ fagtg will WU awn) 3-431 Wu»! ; £31.41; (“up .tw ; a)»: {.5sz 41:53“). Tb}?- Jfi-JU‘ J-9 0-1”. Oxrii: 4 @494“ 5:“: 61“; W5 . {wi (.41.? m, 439 Cilia C 43-12 (y) 215:“ 16*" :53“ 0L5“) :43" if 861 e am by} 53) c 1AM. w a»? if. J54: a; n ma 4w: aw 93.9w 4,2311 .1511“; g £53m; c Mm Jag J g») c we guy?) 5):; g», c (LalyLém’g; a ails g E; os‘is . rm 3319,32; .Miil ,1 4.1591;- (JUN P.“ cm [9.514. .35“ J41 M1“ tr. 4 “gas a «51:55» own» m y.» £1435 at» Jam SawideijT}c“Wigbi‘jluijflitq}gQQUJWQLME c zswang‘bthquJWQwshb c 115,11 cawmm 42 13;; r. w; Lg; 1:4}15 4319.; 4 {$3,551} : Jun; «'1‘ 1}; 05') a Mr ‘mle'i "- arm Lab?) ‘1»)in L9;- 4 19" “33:”. gm ‘ 115;“ J9 r1“. “1):”: “xi” J‘ .njm b.1515 c. a); jiyg’m 93* UM c OLA-I Qifp§Lg A}?! 1‘}? 1,57% ’rwa “{3} arw‘EJL, gum“; lair-.9 £53151 mg; g M ism; a 043;!) awn .Qmoiglgglle—iygsLS'WEJW; 9.31215)" at»: gaze Js's _ c 1.5in c. my) fijfluy'l MKCLC‘Q} afimgsm Us g¢nJL¢tju¢uow1mzfiygdm awjai;«aggwflgfimwggzyggALWMLQ «aw CJKJ¢¥fix51JbéNEQWYLJLflgobéiwmiijfl Lsiwmsgweatzut-JJMNLW Maw};- ; éZgJ-tcwa1QL~mQfiQK§cowifijat~§Lkaigfi aijtggafisxg‘QLQ?LédeyTfiugfiflw‘Jfi} fa; ‘3 g 332% gush .ng c 31:13,; ‘1? Lung ’21_.u1 at: Ll} £11»; c c atwobw: m} 4 Mr?» 3 9w“? . . - g j i I (@Nzflwoxwvwm‘fi z;§;}d¢fx a. Egg. op GM. db QLhfinjb) FR *9 E33") 2-1;” ‘4? l? EFTJC‘W‘ a»? {553 agYJuwa-tgiffiq-Qbfidméuuti6.134.224} ; $.45} :Mgflni 05') c éfiijdbfb c All; wbjbdijb gem,CJJJ-'l¢.amjh;afi;5 1'. $1233.; c 4;; C3}? m “912,4 .6 LLQCJC» any. my 0K} . awwg; d6};}Jyjji1;13wc:Jsgfishdcfildugrxjjj! Jigs-Jagjsuitdtggxwt \51Q¢L?j,£a‘i;.4¢m tfiéféadfiifitflquLpT}.JJ5-.dlyOla-jjgxi¢b43§w}i 31>)“ at; L5“? éfi‘flr’; GT Exfit‘wf-li 0" “JQ “4% WW1”. .UWQ’Jfl‘TkfofiE-{Ué CVQJJ-‘f’iilaééw .. ' .-. .. " ". ,'- '5, - ‘” . :dJ dfg Jaw“ : dw gab“ ngfi' x1)” 3-3:] 9*?“ [-49 LJLJHJA—iugxgol:JLGA.th}flL§hpTLWB;§JCJJOi g} s7.3.411 sup? L31 age : we “413w L big} is} a. UN Jada; Lag;ng r1351} 5&3? 6:42.15; . {gram .ujsd‘yfiajscmao’m};tjigai‘muéjnraykg9;» w} a 154;; {jay-J); my; : J15, c ész?"gig”§ ts: . i ._s. H. I“ ’ a .5. wibwvji‘lél)ar§.§>¢fimtWQEM.L_.:JJL0J§ € " -:s'- __,_ 5w . aw.w’r¢swi ! Fa ; 4y;@},§}1®gaapuu}ru ; HM» C}; a“?! . .& in“ i. K. 3‘: : sis}; 553*»; «Jiw'w w'é a 3 _ w 3 _ r .a J an} _} _ 3 a .. I n .9 _ 5 ._;.g_ a ., a -:dgus.iofi;uw:ngwjflviy¢jgwuagmpg . w WT Jul : 1 a” EW’ “*4 wt“ 43:9 M was? a 2.: m) c.b-TégQYQTwa\Cégéfiamggiéjdbflk_éfl -J_e£ as ‘ .. } for; 34544 ; U.le cum 4?: a '43qu Oi i xii"- L} ‘ 91;: 1% g4?” 5434::- L‘fifl ‘5? Q 4-*¢-* . Jim; ; a,” 5mm} a EJJJILSJJ oi In)“: any; : “ " a 3A 937.; « 49w «.3 tr. as»)! fags-u «m1 aha-4m? : dig: new (gs-m My cfizdm:¢us&afi&-tfil~ffldpzdtfli a ,4 me a? mat.» dam Haw w: ow a. M I?“ sfsz'mru‘ffl'agjznflfisjwiyuI, sing}. H439" L. “JQ 1):; w». w w 41 wk? s. ales h was W a V4311}; 4;} g 3;... a; 4,5 Esp-L; "3;; "$.13; . 43m} Jib“. ya???” . . Lgu 3:53 5:); LAJUJ W 43.1.51; $55.1“ f5 ‘ M‘ 4% tr}: & I}; 2.)}! 2—». sun fl; “5" L1; be?“ ‘ J4“ J! 0‘3 14:19 ixjfii 1-“. 99'“ difi“ 45; aflmkgfiw‘fi a swim. @1115wa a 1+; J5ij Jw’i} Jam 0,. Jaw sz Law. 1,; .13 )1..ng Ari-'1 _;4:.J_ Um: L9,} Lu. [1: :5} Au: ; 013T: 4.1 U; .ov’wi a l-éf é gs-U‘ 4:11;” if : Eafii v . Lbs 931,} {J H; {mp .31} T .fiwgfimnhggg 0;“ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

ابن بطوطه

This preview shows document pages 1 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online