afwijkend antwoordmodel - hierboven staat gehouden 3p Vraag...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 p Vraag 13: Leg in twee zinnen het broeikaseffect uit. 1p Zonnestralen weerkaatsen op het aardoppervlak, een deel kaatst terug de ruimte in en een deel verwarmt de lucht. 1p Hoe meer CO2 in de lucht, hoe meer zonnestralen er geabsorbeerd worden door de CO2-deeltjes, dus hoe minder zonnestralen terugkaatsen de ruimte in. Het wordt dus warmer. Dit heb ik overgenomen van Tristan’s antwoordenblad, omdat dit echt het broeikaseffect beschrijft, want het smelten van ijskappen hoort bij het versterkte broeikaseffect. 2p Vraag 18: Hoe komt het dat het rond de evenaar zoveel regent? 1p Warme lucht stijgt op, koelt af, condenseert en regent uit/stijgingsregen 1p Door de hoge zonnestand/grote invalshoek van de zon Het was mij niet helemaal duidelijk hoe je je antwoord bedoelde, dus ik heb me aan wat
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hierboven staat gehouden. 3p Vraag 20: a. In welk deel van Nederland is ’s winters de grootste kans op vorst? b. Waarom is daar de kans op vorst het grootst? 1 p a. Zelfde als op jouw antwoordenblad, dus Oosten . b. 1p Minder invloed van de zee/ligt het verst van de zee 1p Dichter bij landklimaat/sneller koud dan in het westen. 2p Vraag 21: Vooral West- en Noord-Nederland komen in gevaar als het broeikaseffect toeneemt. Wat is dan precies het gevaar? Leg dit duidelijk uit. 1p West- en Noord-Nederland liggen onder het zeeniveau 1p Als het warmer wordt, smelten de ijskappen, stijgt de zeespiegel en is er kans op overstromingen...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Ask a homework question - tutors are online