flyer 2010 open dag - Alle dagen feest GEEN ONTGROENING...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Beste toekomstige 1 e  jaars student. Misschien ben je nog niet helemaal uit  de keuze van je vervolgopleiding. Mocht je echter interesse hebben in één  (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer of economie)  dan ben  je bij ons aan het goede adres. Bedenk namelijk dat wat je ook doet: een  goed begin is het halve werk! weer druk in de weer een mooi introductiekamp te organiseren. Hieronder alvast de belangrijkste punten op  een rij:  Datum:  maandag 23 t/m woensdag 25 augustus 2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Alle dagen feest! GEEN ONTGROENING! Niets moet en veel mag! Mooie locatie ten zuiden van Tilburg Leuk programma rondom het thema maffia ! Lekker eten! DE manier om je nieuwe klasgenoten te leren kennen! Het enige introkamp waarbij je mensen van je eigen opleiding leert kennen! Spreekt de bovenstaande tekst je aan? Houd dan de genoemde data vrij en houd je post in de gaten! Na je inschrijving bij Fontys ontvang je automatisch bericht van ons. Op onze website: www.introkamp.nl staan de meest actuele informatie en contactgegevens. Je kan vandaag ook naar A1.05 komen om alvast de sfeer te proeven van het kamp d.m.v. foto’s van vorige jaren en een praatje met ons! Groetjes en tot snel! Introcommissie M&M...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

flyer 2010 open dag - Alle dagen feest GEEN ONTGROENING...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online