{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

normering - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 formule (aantal punten/42) x 0,9 dat is de originele formule 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.4 8.6 8.8 9.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 7.9 8.2 8.5 8.7 9.0 9.2 9.5 9.7 10.0 (aantal punten/42) x 10,8 ­ 10,8 formule die er op lijkt, maar eerlijker is voor de leerling 0,8 ­ 10,8 maar eerlijker is voor de leerling ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online