planningbrandebeemd - tegelvloer hal sauzen wanden hal...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vrij zat zon ma di wo do vrij zat zon ma fittingen ophangen verwijderen laminaat verdieping verwijderen laminaat b.gr. eventueel overtollige inv. verw. balustrade schilderen 2e verd trap schilderen 2e verd rolgordijn dakvenster monteren lekbak wasmachine sauzen muren plinten plaatsen vloerbedekking leggen lamp ophangen gordijnen ophangen kledingkast plaatsen wrk carola gaatjes stoppen sauzen, 3 wanden wit 9010, 1 kleur ON0064 plinten plaatsen vloerbedekking leggen lamp ophangen gordijnen plaatsen wandplankjes plaatsen wrk  marcel gaatjes stoppen sauzen wanden plinten plaatsen vloerbedekking leggen lamp ophangen gordijnen plaatsen wandplankjes plaatsen overloop wanden sauzen balustrade schilderen 1e verd trap schilderen 1e verd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tegelvloer hal sauzen wanden hal cilinders deuren voordeur schilderen afplakken voordeurruiten glazen deur hal--> woonkamer lamp ophangen deur verplaatsen keuken verwijderen wandtegels muur stuccen sauzen wanden lakken keuken keuken vloer plaatsen blad leggen tegelwerk wanden vaatwasser verwisselen keukenfrontjes plaatsen lamp ophangen luxaflex ophangen wnkmr wand stuccen slopen muur voor raam plaatsen kozijn plaatsen dakstukken stuccen muur verwijderen omkasting verwarming sauzen muren laminaat leggen plinten zetten lampen ophangen gordijnen plaatsen 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 di wo do vrij zat zon ma di do vr vrij zat zon ma di wo do vrij...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 4

planningbrandebeemd - tegelvloer hal sauzen wanden hal...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online