Powerpoint instructies - Powerpoint instructies Nieuwe dia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Powerpoint instructies Nieuwe dia Om aan je presentatie een nieuwe dia toe te voegen, klik je op het tabblad ‘start’ (linksbovenin) en vervolgens op ‘nieuwe dia’ te klikken (ook ver richting links). Dan krijg je een nieuwe dia. Dia indeling Om de indeling van een dia te veranderen, klik je met je rechtermuisknop op de dia die je wilt veranderen, en dan zie je in dat rijtje ‘indeling’ staan, klik daarop en kies de indeling die je wilt hebben. Thema presentatie Om je presentatie mooier te laten lijken dan alleen met witte pagina’s, kun je een nieuw thema kiezen. Dit doe je door op het tabblad ‘ontwerpen’ te klikken en dan zie je al een aantal thema’s staan. Om er meer te zien, klik je op de pijltjes die er rechts naast staan. Lettertype, kleur, grootte etc. kun je nog los veranderen (op dezelfde manier als bij word). Plaatje toevoegen Om een plaatje toe te voegen, is het handig dat deze al op je computer staat. Zo niet, doe dat dan eerst....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Powerpoint instructies - Powerpoint instructies Nieuwe dia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online