vergelijking hypotheken - 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja 32 ja...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ING 1 ING 2 Totale hypotheek  € 150,000   € 150,000  Hypotheekdeel 1 75% spaar  € 112,500  75% spaar  € 112,500  Hypotheekdeel 2 25% afl.vrij  € 37,500  25% afl.vrij  € 37,500  Rente deel 1 nominaal 5.05% nominaal 4.90% Rente deel 2 nominaal 4.95% nominaal 4.80% Netto maandlasten  € 574   € 567  Rentevast periode 10 jaar 10 jaar ORV? ja  € 32  ja  € 32  AO? nee nee Eenmalige kosten NHG  € 825  NHG  € 825  Afsluitkosten  € 1,500  Afsluitkosten  € 1,500  Extra voorwaarden? verhuisboete INGrente is al verhoogd sinds 28 januari. .?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ING 3 Westenburg 1 Westenburg 2  € 150,000   € 155,000   € 155,000  100% spaar  € 150,000  75% spaar  € 117,500  100% spaar € 155,000 25% afl.vrij  € 37,500  nominaal 5.05% nominaal 5.00% nominaal 5.00% nominaal 5.00% laag5-hoog5 € 546 - € 653  € 537   € 582 
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja 32 ja inbegrepen ja inbegrepen nee nee nee NHG 825 NHG 852 NHG 852 Afsluitkosten 1,500 Afsluitkosten 1,500 Afsluitkosten 1,500 Inleg 7,500 Inleg 7,500 Hypotheekvisie 1 Hypotheekvisie 2 155,000 155,000 75% spaar 117,500 75% spaar 117,500 25% afl.vrij 37,500 25% afl.vrij 37,500 nominaal 5.05% nominaal 5.05% nominaal 5.05% nominaal 5.05% 555 596 20 jaar 20 jaar ja inbegrepen ja inbegrepen ja inbegrepen ja inbegrepen NHG 825 NHG 825 Afsluitkosten 1,000 Afsluitkosten 1,000 Inleg 7,500 Verhuizing 3 maanden Verhuizing 3 maanden...
View Full Document

Page1 / 3

vergelijking hypotheken - 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja 32 ja...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online