vergelijking hypotheken - 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja € 32...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ING 1 ING 2 Totale hypotheek  € 150,000   € 150,000  Hypotheekdeel 1 75% spaar  € 112,500  75% spaar  € 112,500  Hypotheekdeel 2 25% afl.vrij  € 37,500  25% afl.vrij  € 37,500  Rente deel 1 nominaal 5.05% nominaal 4.90% Rente deel 2 nominaal 4.95% nominaal 4.80% Netto maandlasten  € 574   € 567  Rentevast periode 10 jaar 10 jaar ORV? ja  € 32  ja  € 32  AO? nee nee Eenmalige kosten NHG  € 825  NHG  € 825  Afsluitkosten  € 1,500  Afsluitkosten  € 1,500  Extra voorwaarden? verhuisboete INGrente is al verhoogd sinds 28 januari. .?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ING 3 Westenburg 1 Westenburg 2  € 150,000   € 155,000   € 155,000  100% spaar  € 150,000  75% spaar  € 117,500  100% spaar € 155,000 25% afl.vrij  € 37,500  nominaal 5.05% nominaal 5.00% nominaal 5.00% nominaal 5.00% laag5-hoog5 € 546 - € 653  € 537   € 582 
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja € 32 ja inbegrepen ja inbegrepen nee nee nee NHG € 825 NHG € 852 NHG € 852 Afsluitkosten € 1,500 Afsluitkosten € 1,500 Afsluitkosten € 1,500 Inleg € 7,500 Inleg € 7,500 Hypotheekvisie 1 Hypotheekvisie 2 € 155,000 € 155,000 75% spaar € 117,500 75% spaar € 117,500 25% afl.vrij € 37,500 25% afl.vrij € 37,500 nominaal 5.05% nominaal 5.05% nominaal 5.05% nominaal 5.05% € 555 € 596 20 jaar 20 jaar ja inbegrepen ja inbegrepen ja inbegrepen ja inbegrepen NHG € 825 NHG € 825 Afsluitkosten € 1,000 Afsluitkosten € 1,000 Inleg € 7,500 Verhuizing 3 maanden Verhuizing 3 maanden...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

vergelijking hypotheken - 10 jaar 10 jaar 10 jaar ja € 32...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online