{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

les 23 febrari - Verwering dat gesteente kleiner wordt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Verwering: dat gesteente kleiner wordt onder invloed van een aantal factoren. Fysische/mechanisch verwering Vorstactie/ijswigwerking (ijs in een spleet zet uit en krimpt weer en scheurt elke keer de steen een beetje verder), kristallisatie (zout vormt kristallen, soort van zoutwigwerking), hydratatie (als mineralen het water opnemen en daardoor afbrokkelen), drukontlasting (bovenliggend gesteente verdwijnt en zorgt ervoor dat het gesteente eronder ruimte krijgt, daardoor komen er dikke scheuren in dat gesteente), temperatuurverschillen (de bovenste laag wordt verwarmd, die zet daardoor uit, onderste laag niet, bovenste laag springt eraf), afwisseling nat-droog (gesteente zet uit door regen, krimpt weer als het droogt) Chemische verwering (samenstelling van gesteente verandert) Sferoidale verwering (gesteente krijgt ronde vorm), hydrolyse (elementen gaan een verbinding aan met water), oxidatie (elementen combineren met zuurstof), carbonisatie (bijv. CaCO3, gaat verbinding aan met verzuurd regenwater, lost op en wordt ergens
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

les 23 febrari - Verwering dat gesteente kleiner wordt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online