werkplan verzorgingsgebied

werkplan verzorgingsgebied - Werkplan G IS – P roject...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Werkplan G IS – P roject Verzorgingsgebieden Carola van den Broek, 2125353 Onderzoeksvraag Welke factoren veroorzaken de verschillen in grootte van de verzorgingsgebieden van 4 bouwmarkten in Breda? Hypotheses De leeftijden van de klanten, de bereikbaarheid en goede aanbiedingen van een bouwmarkt zijn van verwaarloosbare invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. De goede service en de parkeergelegenheid van een bouwmarkt hebben een matige invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. De n abijheid van een bouwmarkt en de p rijs-kwaliteitverhouding heeft een g rote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. De assortimentgrootte van een bouwmark t heeft een zeer grote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. Hoe vaker de auto gekozen wordt als vervoersmiddel, hoe groter het verzorgingsgebied. Hoe vaker een klant in een jaar komt bij een bepaalde bouwmarkt, hoe k leiner het verzorgingsgebied. Hoe meer geld klanten gemiddeld uitgeven, hoe groter het verzorgingsgebied. Enquêtevragen Wat is uw postcode? - Wat is uw leeftijd? Hoe vaak komt u hier? Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / J aarlijks / Minder - Wat is uw vervoersmiddel? Auto / fiets / OV/ lopend /anders - Hoeveel geld heeft u uitgegeven? 0 - 50 euro / 50 - 200 euro / 200 - 1000 euro / meer dan 1000 euro - Geef aan of de volgende factoren wel of geen een rol spelen bij de keuze voor deze bouwmarkt. (Ik zet dan een kruisje als ze wel meetellen en een streepje als ze niet meetellen op het blad). De volgende factoren noem ik op: Grootte assortiment / in de buurt / prijs-kwaliteitverhouding / goede service / bereikbaarheid / parkeergelegenheid / goede aanbiedingen ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 2

werkplan verzorgingsgebied - Werkplan G IS – P roject...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online