{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

werkplan verzorgingsgebied - Werkplan G IS P roject...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Werkplan GIS – Project Verzorgingsgebieden Carola van den Broek, 2125353 Onderzoeksvraag Welke factoren veroorzaken de verschillen in grootte van de verzorgingsgebieden van 4 bouwmarkten in Breda? Hypotheses - De leeftijden van de klanten, de bereikbaarheid en goede aanbiedingen van een bouwmarkt zijn van verwaarloosbare invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De goede service en de parkeergelegenheid van een bouwmarkt hebben een matige invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De nabijheid van een bouwmarkt en de prijs-kwaliteitverhouding heeft een grote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - De assortimentgrootte van een bouwmarkt heeft een zeer grote invloed op de grootte van een verzorgingsgebied. - Hoe vaker de auto gekozen wordt als vervoersmiddel, hoe groter het verzorgingsgebied. - Hoe vaker een klant in een jaar komt bij een bepaalde bouwmarkt, hoe
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

werkplan verzorgingsgebied - Werkplan G IS P roject...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online