Reader ArcGIS Project Verzorgingsgebieden

Reader ArcGIS Project Verzorgingsgebieden - A)Datainvoer

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A) Data invoer Met behulp van deze handleiding kun je de data in Excel opnemen. Dit Excel bestand ga je straks gebruiken om kaarten   te maken. Het invoeren van data werkt erg precies. Als je een foutje maakt in je Excel bestand kun je er geen kaart van   maken. Volg de handleiding daarom goed op! Tip  Celwaarden kopiëren:  CTRL + C  Celwaarden plakken : CTRL + V.  Als je celwaarden wilt kopiëren naar meerdere cellen, selecteer dan eerst die cellen met de muis en toets daarna  Stap 1:  Open Excel  Stap 2:  Voer de postcodes van de klanten in. De overige data hoef je nog niet in te voeren.   Gebruik bij het invoeren de  opzet in de onderstaande figuur. Op de eerste rij moeten de namen van de kolommen komen te staan. Op de volgende  rijen moet de data komen te staan. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
We gaan nu de postcodes omzetten in X en Y coördinaten. Stap 3:  Toets op de eerste rij ‘X klant’ en ‘Y klant’ (zie figuur hieronder). De ‘postcode omzetter‘ is een website waarmee je postcodes kunt omzetten in X en Y coördinaten (van het middelpunt   van de straat).  Stap 4:  Start internet op en ga naar de postcode omzetter:  www.daltonvoorburg.nl/vak/ak/postcode-rdxy Stap 5:  Selecteer met de muis de lijst met postcodes uit het Excel bestand en plak het in de postcode omzetter. Klik op  de button [postcode gegevens opzoeken].  Stap 6:  Kopieer alles  terug naar Excel.  Tip:  selecteer alle data in de postcode omzetter met CTRL + A en kopieer dit met  CTRL + C. Ga naar Excel. Klik op cel C2 (de bovenste postcode) en plak de gegevens met CTRL + V. 
Background image of page 2
Als het goed is ziet je bestand er nu ongeveer zo uit: Stap 7:  Verwijder   de postcodes in kolom F.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Je heb ook nog de X en Y coördinaten van de winkels nodig. Deze kun je vinden op EduGIS. Stap 8:  Toets in cel F1 ‘X winkel’ en in cel G1 ‘Y winkel’ (zie figuur hieronder). Stap 9:  Start internet op en ga naar EduGIS ( www.edugis.nl ). Klik op “kaarten NL”. Gebruik de adreszoeker (icoontje met  het vraagteken) om de winkel op te zoeken (zie figuur hieronder). 
Background image of page 4
Stap 10:  Vul de coördinaten in je Excel bestand in. Kopieer de coördinaten naar beneden met CTRL + C en CTRL + V.  Doe dit alleen voor de eerste winkel. Als het goed is ziet je tabel er nu zo uit: Stap 11:  Zoek nu de coördinaten op voor de andere winkels en voer dit in Excel in.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
We gaan de afstand tussen het woonadres van de klant en de winkel die de klant bezocht heeft berekenen. De afstand  kun je berekenen met de vergelijking van Pythagoras:  afstand = wortel((X winkel – X klant) 2  + (Y winkel – Y klant)
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 30

Reader ArcGIS Project Verzorgingsgebieden - A)Datainvoer

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online