Opdracht Verzorgingsgebieden

Opdracht Verzorgingsgebieden - VD: GIS Project...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VD: GIS – Project Verzorgingsgebieden Inhoud Je gaat onderzoek doen naar verzorgingsgebieden van voorzieningen. Leerdoelen Ervaring opdoen met het toepassen van GIS in een onderwijscontext. In het verlengde hiervan doe je ervaring op met het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan (onderzoeksvraag, hypothese, methode, dataverzameling, verwerking tot kaarten en presentatie). Opzet Je gaat allereerst de omvang van de verzorgingsgebieden van minimaal 3 voorzieningen bepalen. Hiervoor ga je naar de verschillende voorzieningen toe en vraag je bij elke voorziening 20 klanten naar hun postcode. Op basis van de postcode kun je de X en Y coördinaten van de woonadressen (middelpunt van de straat) van de klanten berekenen. De coördinaten kun je met behulp van ArcGIS weergeven in een digitale kaart. Op basis van de spreiding van de klanten kun je dan bepalen wat het verzorgingsgebied van de voorziening is. De doelstelling van het onderzoek is om verschillen in de omvang van het verzorgingsgebied van de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Ask a homework question - tutors are online