Opdracht Verzorgingsgebieden - Oorspronkelijke PO Opdracht

Opdracht Verzorgingsgebieden - Oorspronkelijke PO Opdracht...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Praktische Opdracht Verzorgingsgebieden Doel en opzet Inhoud In deze praktische opdracht ga je onderzoek doen naar verzorgingsgebieden van voorzieningen (bijvoorbeeld winkels). Leerdoelen • leren hoe je een goed geografisch onderzoek op kunt zetten- stellen van onderzoeksvragen- formuleren van hypotheses- formuleren van een dataverzameling methode- data verzamelen- verwerken van data tot kaarten- presenteren van de resultaten / rapport schrijven over de resultaten • theoretische kennis opdoen over verzorgingsgebieden en het keuzegedrag van (potentiële) klanten Opzet Dit onderzoek is een combinatie van dataverzameling en data analyse met Geografische Informatie Systemen (GIS). Het onderzoek richt zich op de verzorgingsgebieden van voorzieningen. In het onderzoek ga je naar verschillende voorzieningen toe en vraag je bij elke voorziening 20 klanten naar hun postcode. Op basis van de postcode kun je de X en Y coördinaten van de woonadressen (middelpunt van de straat) van de klanten berekenen. Dit kun je weergeven in een Y coördinaten van de woonadressen (middelpunt van de straat) van de klanten berekenen....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Opdracht Verzorgingsgebieden - Oorspronkelijke PO Opdracht...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online