Mentorlessen blok 3 - incidentmethode • Aan het eind van...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mentorlessen blok 3 Groepjes van 4 Twee studenten bereiden ieder een casus (incident) uit hun eigen praktijk voor Beide casussen worden in het groepje besproken volgens de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: incidentmethode • Aan het eind van de les worden een paar casussen centraal nabesproken...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online