{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Incidentmethode - Ultiegs de i ncidentmethode De...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ultiegs de incidentmethode De incidentmethode wordt in het onderwijs gehanteerd om een situatie in korte tijd te analyseren, te verhelderen en tenslotte om zoveel mogelijk handelingssuggesties te verkrijgen waar de probleeminbrenger een keuze uit kan maken die in zijn / haar situatie het beste lijkt te passen. Wat is de Incidentmethode? De incidentmethode is een methode waarmee een korte gebeurtenis (het incident) wordt bespro- ken, die een der deelnemers in zijn beroepspraktijk heeft meegemaakt. De methode is erop gericht dat de deelnemers bepaalde elementen of aspecten van een beroepssituatie leren onderkennen en in hun onderlinge samenhang weten te plaatsen. Het geheel moet leiden tot een meer beroepsmatig handelen, Bij deze ruime doelstelling kan men zich een aantal subdoelen voorstellen zoals: - djnj<gnj3ver jiet ejgen denkproces, - zich verplaatsen in de mening van een ander, - zien van de betekenis van een kleine gebeurtenis, - duidelijk maken van de eigen mening aan anderen, - relevante vragen stellen met betrekking tot een beroepssituatie. Wat is een incident? Een incident is een kleine gebeurtenis uit de beroepspraktijk van eeri der deelnemers.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}