Deadlines - GIS Deadlines Ma 8/2 Inleidend hoorcollege...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GIS – Deadlines Ma 8/2 Inleidend hoorcollege Bestanden op de portal: Powerpoint College 1a Powerpoint College 1b Cursusbeschrijving GIS Beoordelingsformulier GIS Do 11/2 Werkplan opdracht verzorgingsgebieden per e-mail inleveren Bestanden op de portal Powerpoint College 1a (tweenalaatste slide bevat eisen werkplan) Opdracht verzorgingsgebieden Reader ArcGIS Project verzorgingsgebieden (deze reader stuurt je door de computeropgaven van de opdracht) Data verzorgingsgebieden (dit zip-bestand bevat basiskaarten en oefenmateriaal) Vr 12/2 Werkplan opdracht verzorgingsgebieden terug met feedback Ma 22/2 Enquêtes afgenomen, tijdens les invoeren in Excel (TW afwezig) Bestanden op de portal Opdracht verzorgingsgebieden Reader ArcGIS Project verzorgingsgebieden (deze reader stuurt je door Excel) Data verzorgingsgebieden (dit zip-bestand bevat een Excel spreadsheet met voorbeelddata; vervang de voorbeelddata door jouw data (dan heb je het juiste format))
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 3

Deadlines - GIS Deadlines Ma 8/2 Inleidend hoorcollege...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online