Cursusbeschrijving - Algemeen Naam cursus VD GIS Cursuscode SBU 56 Ingangseisen n.v.t Plaats van de cursus in het onderwijsprogramma De nadruk ligt

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Algemeen Naam cursus: VD: GIS Cursuscode: SBU: 56 Ingangseisen: n.v.t. Plaats van de cursus in het onderwijsprogramma De nadruk ligt op het ontwikkelen van competentie 3 en 5. Daarnaast wordt aandacht besteed aan competentie 6 en 7. Er wordt gewerkt aan onderdelen van de kennisbasis dd. 19/05/09, tabblad vakinhoud 7.1.2, 7.1.5-8 en 7.2.1-3, en tabblad vakdidactiek 2.1-3, 3.4.1-3, 4.3.1-11, 4.4.3, 4.5.1-2 en 4.5.8-9. Er worden primair relaties gelegd met kerndoelen VO onderbouw 39, 41 en 42, en met het examenprogramma VMBO domein A. De cursus bouwt voort op de cursus VD: Cartografie en VD: Schoolvak aardrijkskunde, en bereid voor op Latijns Amerika . Doelen en inhoud Kennis van en inzicht in de toepassing van GIS binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven en de mogelijkheden van toepassing van GIS binnen het aardrijkskundeonderwijs. Geografische informatie kunnen ordenen, analyseren en interpreteren met behulp van diverse GIS-systemen,waaronder ArcGIS. Ontwikkeling van lesmateriaal met behulp van GIS, waaronder ArcGIS.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 3

Cursusbeschrijving - Algemeen Naam cursus VD GIS Cursuscode SBU 56 Ingangseisen n.v.t Plaats van de cursus in het onderwijsprogramma De nadruk ligt

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online