{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

College 1b - GoogleEarth en Zelf Ontw

College 1b - GoogleEarth en Zelf Ontw - Helpfunctie en...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Project Verzorgingsgebieden Powerpoints Onderzoeksvraag, hypothese, methode Kaarten uit ArcGIS Discussie Origineel
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Zelf Lesmateriaal Ontwikkelen Lesmateriaal Functioneel GIS-gebruik ArcGIS, GoogleEarth, HisGIS, NieuweKaart, of. .. Leerdoelen Niveau Origineel
Background image of page 2
GoogleEarth
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GoogleEarth Een eenvoudig GIS Afbeeldingen inladen Extra kaarten kun je googlen KMZ, KML, JPG etc. Wijst zichzelf met behulp van
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Helpfunctie en Google Opdrachten op EduGIS GoogleEarth www.werkenmetgoogleearth.nl – ideeën en hulp www.panoramio.com – heel veel foto’s & zelf uploaden GoogleEarth Opdracht – Maak de lesmodule Gletsjers op www.edugis.nl . – Let op! De opdracht is gebaseerd op GoogleEarth 4.2. Tilt veranderen: shift-scroll – Fout bij opdracht 5: punt B1 niet...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

College 1b - GoogleEarth en Zelf Ontw - Helpfunctie en...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online