College 1a - Tim-aangepast

College 1a - Tim-aangepast - GeoICT...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Geo –ICT In de samenleving en in het onderwijs naar Tim Favier, Onderwijscentrum Vrije Universiteit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Geo-ICT wat is dat? 2
Background image of page 2
Geo-ICT wat is dat? GPS internet GIS
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Geo-ICT wat is dat? GPS internet GIS
Background image of page 4
5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Geo-ICT wat is dat? GIS = Geografisch Informatie Systeem Hardware, Software en Data Software voor het opslaan,  weergeven, bewerken,  bevragen, analyseren en  presenteren van digitale  geografische informatie. GPS internet GIS
Background image of page 6
GIS wat is dat? GIS = Geografisch Informatie Systeem GIS = software voor het werken          met digitale geografische data
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Toepassing van GIS Sector Toepassing Financiele dienstverlening (geomarketing) zoeken naar geschikte locatie voor een nieuwe  vestiging Logistiek Planning routes van vrachtwagens Landbouw planning gewassen en bemesting Irrigatie zoeken naar ondergrondse aquifers in droge   gebieden Defensie actuele gebiedskaarten Infrastructuur Filebestrijding Bouw bouwlocatie tekeningen Overheid Ruimtelijke ordening, waterbeheer,  wijkonderzoek, impact assessment  Wetenschap Ecologie, klimaatverandering, geologie,  archeologie, ruimtelijke economie
Background image of page 8
Toepassing van GIS: aanpak van misdaad
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Geo-ICT wat is dat? Verschillende typen GIS: 
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 55

College 1a - Tim-aangepast - GeoICT...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online