Beoordelingsformulier - GIS

Beoordelingsformulier - GIS - 5 1 Zelf lesmateriaal...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VD: GIS – beoordelingsformulier Namen studenten: Beoordelaar: Datum: Criterium Max. Min. Scor e Project verzorgingsgebieden De onderzoeksvraag is helder en relevant 10 6 De methode is gericht op beantwoording van de onderzoeksvraag 10 6 Er zijn aantrekkelijke kaarten geproduceerd met ArcGIS 20 12 Verschillen tussen voorzieningen worden adequaat beschreven én verklaard 10 6 Powerpoint 5 3 Originaliteit en creativiteit
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5 1 Zelf lesmateriaal ontwikkelen De leerdoelen zijn helder 10 6 GIS is op een functionele wijze toegepast 10 6 Het lesmateriaal sluit aan bij het beoogde niveau 10 6 Powerpoint 5 3 Originaliteit en creativiteit 5 1 Totaal 100 60 N.B. 1 Indien één van de criteria een score lager dan de minimumscore heeft, is de beoordeling onvoldoende....
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course EDUCATION 388912 taught by Professor Ricky during the Spring '10 term at Aarhus Universitet.

Ask a homework question - tutors are online