{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ArtikelGISinhetonderwijs - binnenwerk agro 2006_2 09:09...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aardrijkskunde was tot voor kort het domein van atlas, bord, krijtje en een video tussendoor. EduGIS brengt daar verandering in. EduGIS is een portaal voor het onderwijs dat leerlingen in staat stelt digitale kaarten van Nederland te raadplegen en te analyseren om zo mee te denken over hun leefomgeving. Bijvoorbeeld nagaan welke typen landschap er in Nederland zijn aan de hand van kaarten uit de nota Ruimte of hoe het zit met de spreiding van het percentage landbouwgrond en natuur. Eigen waarnemingen rond school koppelen aan digitale kaarten met informatie kan de be- trokkenheid van leerlingen bij het nadenken over landbouw en natuur in Nederland stimuleren. Aardrijkskunde met GIS is de manier om voor leerlingen de belangrijke agrosector in Nederland in kaart te brengen en daarbij betrokken te raken. Eén van de lesmodulen in EduGIS (http://www.edugis.nl) ge- titeld ‘Hoog en droog’ gaat over de Ooijpolder. Dat gebied werd in 2003 aangewezen als mogelijk noodoverloopgebied. De bewoners kwamen in opstand. In 2005 werd besloten dat het voorlopig geen noodoverloopgebied zou worden. Maar de discussie over ‘Meer ruimte voor de rivier’ en de conse- quenties daarvan voor de mens, de landbouw en de natuur is nog niet afgelopen. Leerlingen worden uitgedaagd daar- over mee te denken via opdrachten als ‘Volgens de proteste- rende bewoners in en rond de Ooijpolder moeten 13.000 mensen evacueren als het plan doorgaat. Laten we eens kij- ken of dat klopt’. Het bericht blijkt onjuist. Leerlingen reke- nen uit hoe het dan wel zit en raken aan de praat over de vraag waar in Nederland overtollig water het best opgevan- gen kan worden. Dat roept veel nieuwe vragen op, bijvoor- beeld kun je dat water wegpompen naar gebieden met watertekorten of opslaan voor droge periodes? Zo raken leer- lingen betrokken bij de inrichting van Nederland. Een andere lesmodule heeft als titel ‘Nederland is vol’. Leer- lingen kiezen uit een viertal gegeven woonlocaties in stede- lijke en landelijke milieus waar ze het liefst zouden wonen en beargumenteren dat. Vervolgens kijken ze via EduGIS naar de Nieuwe Kaart van Nederland en zien welke concrete bouwplannen de verschillende overheden hebben. Ze kun- nen dan nagaan wat de consequenties zijn voor de vier woonlocaties. Daarna volgt nog een ander perspectief: leer- lingen bekijken de ecologische hoofdstructuur uit de Nota Ruimte en zien een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. De vraag die de leerlingen voorgelegd krijgen is of de ecologi- sche hoofdstructuur bedreigd wordt door de eerder ge- noemde plannen voor wonen en werken. Dit alles levert de leerlingen een complex maar realistisch beeld op van een veranderend Nederland, waarin stedelijke functies uitbrei- den maar waar de overheid ook rekening houdt met natuur en landschap. Aardrijkskundeonderwijs in de 21
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ArtikelGISinhetonderwijs - binnenwerk agro 2006_2 09:09...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online