{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

antwoordengletsjeropdracht

antwoordengletsjeropdracht - L esmodule Gletsjers voor...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lesmodule ‘Gletsjers’ voor Google Earth Carola van den Broek 2125353 Opdracht 1 Bepaal van de volgende gletsjers wat voor type gletsjer het is: valleigletsjer, piedmontgletsjer of ijskap. 1) Taku gletsjer in de Rocky Mountains (58°26'06"N 134°03'50"W) De Taku gletsjer is een piedmontgletsjer 2) Vatnajökull gletsjer in IJsland (64°27'20"N 16°43'45"W) De Vatnajökull gletsjer is een ijskap 3) Aletschgletsjer in de Alpen (46°28'28"N 08°03'50"E) De Aletschgletsjer is een valleigletsjer Opdracht 2 Ga naar Zuid Amerika en zoek waar gletsjers vooral voorkomen. Let op dat je wolken niet per ongeluk voor een gletsjer aanziet! 1) In welk land van Zuid Amerika komen de meeste gletsjers voor? In Chili komen de meeste gletsjers voor 2) Rond welke hoogte komen gletsjers daar voor? Tussen de 1000 en de 3000 meter komen gletsjers voor 3) Waarom komen er Peru geen gletsjers voor rond deze hoogte? Peru ligt veel dichter bij de evenaar, dus is het daar warmer. Het is er natuurlijk op deze hoogtes wel koud, maar niet koud genoeg om gletsjers te vormen Opdracht 3 Laad het bestand "Giri-La gletsjer" van EduGIS in. Klap de map van het bestand open. Zet het polygoon aan. Dit polygoon geeft de grens aan van de Giri-La gletsjer. Zoom in naar de Giri-La gletsjer door twee keer op het polygoon te klikken. Bekijk de gletsjer nu in 3D. Dit kan je doen door de kaartlaag "terrein" in het Lagen Venster aan te zetten en de "tilt" te veranderen. Zo kan je de gletsjer onder een hoek bekijken. 1) Wat voor type gletsjer is de Giri-La gletsjer, een
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

antwoordengletsjeropdracht - L esmodule Gletsjers voor...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online