GIS opdracht archeologie en landschap

GIS opdracht archeologie en landschap - GIS opdracht...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GIS opdracht Archeologie en Landschap – het uitzetten van een fietstocht met excursiepunten Fontys Hogeschool, Lerarenopleiding Aardrijkskunde drs. R. Schrijvers Vestigia BV Spoorstraat 5 3811 MN Amersfoort [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GIS opdracht Archeologie en Landschap – het uitzetten van een fietstocht met excursiepunten 2 / 19 15 maart 2010
Background image of page 2
GIS opdracht Archeologie en Landschap – het uitzetten van een fietstocht met excursiepunten GIS opdracht Archeologie en Landschap – het uitzetten van een fietstocht met excursiepunten. In het zandgebied van zuidelijk Nederland komen een aantal dekzandruggen voor, die zich uitstrekken van het westzuidwesten naar het oostnoordoosten. Ook ten noorden van Tilburg loopt zo'n rug – van Dongen in het westen, tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand door naar Vught en Den Bosch in het oosten. Deze dekzandruggen zijn in de laatste ijstijd onstaan, en hebben sindsdien een grote invloed gehad op hoe de mens het landschap (heeft) benut. Om dit landschap en de menselijke aanwezigheid daarin wat beter te gaan bekijken, is de opdracht van vandaag om in ArcGIS een fietsroute uit te zetten die een aantal excursiepunten in de omgeving van Loon op Zand bevat. Het kaartmateriaal dat we daarbij kunnen gebruiken is op het netwerk aanwezig, op de locatie die zojuist is gegeven. De data is verdeeld in vier hoofdmappen, te weten: Archeologie FysischeGeografie HistorischeGeografie Topografie Laad als eerste de topografie, uit het mapje Top10 (Top10_Vlakken) 1 . De .lyr die in de map staat bevat de kaartopmaak. (gebruik de Add Data knop – zie afbeelding 1). Uit deze kaartlaag is al een selectie gemaakt waarin de (bredere of losliggende) fietspaden zijn opgenomen. Voeg ook deze laag toe. 1 Deze kaartlaag is een afgeleide van andere topografische bestanden, en heeft schaal die vergelijkbaar is met de top10vector kaart van Topografische Dienst/Kadaster. Voor de herkenbaarheid is de legenda zoveel mogelijk gelijk getrokken. 3 / 19 15 maart 2010
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GIS opdracht Archeologie en Landschap – het uitzetten van een fietstocht met excursiepunten Afbeelding 1. Het laden van een kaartlaag in ArcGIS Dankzij de opmaak is al goed te zien dat er van west naar oost een relatief dicht bebost gebied door de kaartuitsnede loopt. Laad nu uit het mapje '\Archeologie\Monumenten' de kaartlaag AMK. Dit is een selectie van de archeologische monumenten – een verzameling terreinen die door de aangetoonde aanwezigheid van belanrijke archeologische resten op een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheerde lijst terecht is gekomen: de Archeologische MonumentenKaart (ook wel AMK). Zoek nu de locatie van het dorp Loon op Zand op en zoom een stukje in, zodat de topografie ook wat beter zichtbaar wordt. (Hint: zie ook afbeelding 2). Door met de
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

GIS opdracht archeologie en landschap - GIS opdracht...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online