{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai tap bo sung KTNH - BI TP KTNH Bi 1 C mt s nghip v kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P KTNH Bài 1: Có m t s nghi p v kinh t ế phát sinh t i NHTMCP Hoàng Minh vào ngày 15/2/N nh ư sau: 1. Bà Nguy n Th Lan đế n ngân hàng g i ti ế t ki m s ti n 200 tri u VND, k h n 3 tháng, lãi su t 0.75%/tháng, l ĩ nh lãi cu i k . 2. Ngân hàng gi i ngân cho công ty TNHH Minh Tài 400 tri u VND b ng cách chuy n vào tài kho n ti n g i thanh toán c a công ty t i ngân hàng. 3. Ngân hàng gi i ngân cho ông V ũ Thanh 150 tri u VND b ng ti n m t theo h p đồ ng tín d ng ngân hàng đ ã ký tr ướ c đ ây. 4. Ngân hàng mua ch ng khoán kinh doanh v i giá g c là 350 tri u VND, thanh toán thông qua ti n g i t i NHNN. 5. Ngân hàng phát hành trái phi ế u b ng m nh giá, k h n 1 n ă m, tr lãi khi đ áo h n v i lãi su t 10%/ n ă m , s ti n 1.000 tri u VND, trong đ ó, khách hàng thanh toán b ng ti n m t 700 tri u VND, còn l i khách hàng thanh toán thông qua ti n g i c a khách hàng t i ngân hàng. Anh (Ch ) hãy : 1. Cho bi ế t các nghi p v kinh t ế phát sinh trên làm thay đổ i tài s n, ngu n v n c a ngân hàng nh ư th ế nào ? 2. H ch toán kép các nghi p v kinh t ế phát sinh. Bài 2: T i NH TMCP ACB, chi nhánh Ch L n, ngày 10/12/Y có nghi p v kinh t ế phát sinh nh ư sau: Bà Lâm Thu Hi n xu t trình CMND và S ti ế t ki m có k h n 6 tháng để rút toàn b ti n g i hi n có. S ti ế t ki m m ngày 2/05/Y, s ti n là 200.000.000 đồ ng, lãnh lãi khi đế n h n, lãi su t là 0,9% / tháng. Khi đế n h n n ế u khách hàng không đế n l ĩ nh ti n thì NH s nh p lãi vào v n cho khách hàng và t độ ng chuy n sang k h n m i t ươ ng ng v i lãi su t t i th i đ i m đ ó. Ngày 10/08/Y, NH áp d ng lãi su t 1% / tháng cho lo i ti n g i ti ế t ki m k h n 6 tháng tr lãi sau. N ế u khách hàng rút v n tr ướ c h n thì ch đượ c h ưở ng lãi su t 0,3%/ tháng. Yêu c u: X lý và đị nh kho n nghi p v trên trong các tr ườ ng h p sau: 1. Khách hàng đề ngh lãnh toàn b b ng ti n m t. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Khách hàng đề ngh nh n ti n lãi. Ti n g c chuy n sang g i ti ế t ki m 3 tháng. Bi ế t r ng: K k ế toán ngân hàng là tháng, ngân hàng d chi các kho n lãi ch ư a chi cho khách hàng phát sinh trong tháng vào ngày cu i m i tháng theo l ch.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Bai tap bo sung KTNH - BI TP KTNH Bi 1 C mt s nghip v kinh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online