{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 1 - KTNH - DHHS - Mar 2010 - K TONNGNHNG 42Tit...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THS. NGUYEN THI KIM PHUNG K TOÁN NGÂN HÀNG 42 Ti ế t Ths. Nguy n Th Kim Ph ng TÀI LI U THAM KH O K ế Toán Ngân Hàng – TS. Tr ươ ng Th H ng Giáo trình KTNH – Đ i h c Ngân hàng Tp.HCM Bài t p và bài gi i KTNH – Đ i h c Ngân hàng Tp.HCM N I DUNG 7 ch ươ ng T NG QUAN V KTNH 1 K TOÁN NGHI P V HUY ĐỘ NG V N 2 K TOÁN NGHI P V TÍN D NG 3 K TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TI N M T 4 K TOÁN TSC Đ VÀ CÔNG C D NG C 5 K TOÁN THU NH P, CHI PHÍ VÀ KQKD NH 7 K TOÁN NGHI P V KDNT, VÀNG B C, TTQT 4 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
THS. NGUYEN THI KIM PHUNG CH ƯƠ NG I T NG QUAN V KTNH N I DUNG 1. Đ I T ƯỢ NG NGHIÊN C U C A KTNH 2. Đ C Đ I M C A KTNH 3. CH NG T KTNH 4. H TH NG TÀI KHO N KTNH 6 1. ĐỐ I T ƯỢ NG NGHIÊN C U C A KTNH a. Tài s n b. Ngu n v n c. K ế t qu ho t đ ng kinh doanh
Background image of page 2
THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI NI M KTNH Khái ni m v k ế toán : K ế toán là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh t ế tài chính d ướ i hình th c giá tr , hi n v t và th i gian lao đ ng. K ế toán ngân hàng bao g m : K ế toán tài chính ngân hàng K ế toán qu n tr ngân hàng 7 TÀI S N Tài s n : Là ngu n l c do NH ki m soát và có th thu đ ượ c l i ích kinh t ế trong t ươ ng lai. L i ích kinh t ế trong t ươ ng lai là ti m n ă ng làm t ă ng ngu n ti n và các kho n t ươ ng đ ươ ng ti n c a NH ho c làm gi m b t các kho n ti n NH chi ra Đ i u ki n ghi nh n : Có kh n ă ng ch c ch n thu đ ượ c l i ích kinh t ế trong t ươ ng lai Giá tr đ ượ c xác đ nh m t cách ch c ch n 8 NGU N V N 9
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
THS. NGUYEN THI KIM PHUNG NGU N V N N ph i tr : Ngh ĩ a v hi n t i c a NH phát sinh t các s ki n và giao d ch đ ã qua mà NH ph i thanh toán t các ngu n l c c a mình. Đ i u ki n đ ghi nh n m t kho n N ph i tr : Ch c ch n NH s dùng m t l ượ ng ti n đ chi tr cho ngh ĩ a v hi n t i. Giá tr kho n n ph i đ ượ c xác đ nh m t cách đ áng tin c y. 10 V N CH S H U V n ch s h u : Giá tr v n c a NH không bao g m N ph i tr Thành ph n c a V n ch s h u : V n đ i u l Th ng d ư v n c ph n Các qu Chênh l ch đ ánh giá l i tài s n L i nhu n ch ư a phân ph i ...
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}