Chuong 1 ktnh dhhs mar 2010

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 42 Tiết Ths. Nguyễn Thị Kim Phụng TÀI LIỆU THAM KHẢO • Kế Toán Ngân Hàng – TS. Trương Thị Hồng • Giáo trình KTNH – Đại học Ngân hàng Tp.HCM • Bài tập và bài giải KTNH – Đại học Ngân hàng Tp.HCM NỘI DUNG 7 chương 1 TỔNG QUAN VỀ KTNH 2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG 4 KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 5 KẾ TOÁN TSCĐ VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 6 4 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KDNT, VÀNG BẠC, TTQT 7 KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KQKD NH THS. NGUYEN THI KIM PHUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KTNH NỘI DUNG 1. 2. 3. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KTNH ĐẶC ĐIỂM CỦA KTNH CHỨNG TỪ KTNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KTNH 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KTNH a. Tài sản b. Nguồn vốn c. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI NIỆM KTNH • Khái niệm về kế toán: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. • Kế toán ngân hàng bao gồm: • Kế toán tài chính ngân hàng • Kế toán quản...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online