Nguyen thi kim phung phn loi ti khon k ton ti khon

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NN 3. Phát hành giấy tờ có giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối 5. Tiền gửi tại TCTD khác 6. Tiền gửi NHNN 7 3 20 1 5 11 Chỉ tiêu Số tiền 7. Cho vay khách hàng 8. Tiền gửi của KH 9. Góp vốn, đầu tư dài hạn 10. Tiền mặt 11. Vốn điều lệ và các quỹ 12. Các khoản phải trả khác 13. Tài sản khác 129 145 20 12 15 5 5 16 Trong quý I/N+1 có tình hình như sau: 1. Phát hành kỳ phiếu đúng mệnh giá, số tiền thu được là 35 tỷ bằng tiền mặt và 5 tỷ từ tài khoản của khách hàng có tại NHTM A 2. Cho khách hàng vay 30 tỷ đã giải ngân bằng tiền mặt 3. Góp vón liên doanh vào các NHTM tại Tp.HCM trị giá 10 tỷ, chi trả qua tài khoản Tiền gửi tại NHNN 4. Thu lãi từ tiền cho vay KH là 1 tỷ đồng bằng tiền mặt 5. Trả lãi tiền gửi không kỳ hạn cho KH 0.5 tỷ đồng 6. Phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá trị giá 5 tỷ đồng thu bằng tiền mặt Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán cuối ngày 31/12/N Chỉ ra các biến động của bảng CĐKT sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I/N+1 Lập bảng CĐKT cuối 01/N+1 và viết phương trình kế toán 1. 2. 3. 17 2. Ảnh hưởng của các NVKTPS đến bảng CĐKT STT TM TGNHNN Cho vay Góp vốn LD TG KH PHGTCG 1 2 3 4 5 6 7 Tổng THS. NGUYEN THI KIM PHUNG Phải trả Vốn CSH 2.ĐẶC ĐIỂM CỦA KTNH – KTNH tuân thủ các nguyên tắc kế toán trong chuẩn mực kế toán. – KTNH có tính giao dịch và xử lý nghiệp v...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online