Tin mt 11 vn iu l v cc qu 12 cc khon phi tr khc 13 ti

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i sản – Lợi nhuận chưa phân phối – ... 11 TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN • Phương trình kế toán 12 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thu nhập: Tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà NH thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt động khác trong kỳ kế toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Điều kiện ghi nhận Thu nhập Thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến sự gia tăng TS hoặc làm giảm nợ phải trả Khoản thu đó được xác định một cách đáng tin cậy 13 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH • Chi phí: Tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản và các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu • Điều kiện ghi nhận: Giảm lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm TS hoặc tăng nợ phải trả Khoản giá trị giảm xuống này được xác định một cách đáng tin cậy 14 BÀI TẬP THS. NGUYEN THI KIM PHUNG Ví dụ: Số liệu tại NHTM A cuối ngày 31/12/N như sau: Đvt: Tỷ VND Chỉ tiêu Số tiền 1. Tài sản cố định 2. Vay NH...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Ask a homework question - tutors are online