Chuong 1 KTNH DHHS Mar 2010

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trị ngân hàng 7 TÀI SẢN • Tài sản: Là nguồn lực do NH kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Lợi ích kinh tế trong tương lai là tiềm năng làm tăng nguồn tiền và các khoản tương đương tiền của NH hoặc làm giảm bớt các khoản tiền NH chi ra • Điều kiện ghi nhận: Có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai Giá trị được xác định một cách chắc chắn 8 NGUỒN VỐN 9 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG NGUỒN VỐN • Nợ phải trả: Nghĩa vụ hiện tại của NH phát sinh từ các sự kiện và giao dịch đã qua mà NH phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. • Điều kiện để ghi nhận một khoản Nợ phải trả: ―Chắc chắn NH sẽ dùng một lượng tiền để chi trả cho nghĩa vụ hiện tại. ―Giá trị khoản nợ phải được xác định một cách đáng tin cậy. 10 VỐN CHỦ SỞ HỮU • Vốn chủ sở hữu: Giá trị vốn của NH không bao gồm Nợ phải trả • Thành phần của Vốn chủ sở hữu: – Vốn điều lệ – Thặng dư vốn cổ phần – Các quỹ – Chênh lệch đánh giá lại t...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Ask a homework question - tutors are online