Chuong 5 - KTNH - DH Hoa Sen - CHƯƠNG v KẾ TOÁN TÀI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHƯƠNG v KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chuẩn mực số 03 - TSCĐ hữu hình. 2.Chuẩn mực số 04 - TSCĐ vô hình. 3.Thông tư 161/2007/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực đợt 1,2,3. 4.Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính về “Ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”. 5.Quyết định số 02/2008/QĐ – NHNN - Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng NỘI DUNG 1. Khái quát về TSCĐ - CCDC 2. Phương pháp kế toán TSCĐ 3. Phương pháp kế toán CCDC THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ • Khái niệm : – TSCĐ là một nguồn lực mà ngân hàng kiểm soát được và dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho ngân hàng . KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ • Phân loại: – TSCĐ hữu hình : Là những tài sản có hình thái vật chất do ngân hàng nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh – TSCĐ vô hình : Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do ngân hàng nắm giữ, sử dụng trong kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ •Tiêu chuẩn TSCĐ: TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn: •Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. •Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy. •Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. •Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định. THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ •Nguyên giá TSCĐ TSCĐ hữu hình mua sắm: TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế: KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ •Nguyên giá TSCĐ TSCĐ vô hình mua ngoài : KHÁI QUÁT VỀ TSCĐ •Khấu hao TSCĐ: Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ: TSCĐ của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Không được tính và trích khấu hao đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại... hoặc tính vào chi phí khác. THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI QUÁT TSCĐ •Khấu hao TSCĐ Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng: Mức khấu Nguyên = hao năm giá TSCĐ / Số năm sử dụng KHÁI QUÁT TSCĐ •Khấu hao TSCĐ Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: KHÁI QUÁT TSCĐ •Khấu hao TSCĐ Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: Thời gian sử dụng của TSCĐ Đến 4 năm Trên 4 đến 6 năm Trên 6 năm Hệ số điều chỉnh THS. NGUYEN THI KIM PHUNG KHÁI QUÁT VỀ CCDC • Khái niệm : ‐ Công cụ dụng cụ là toàn bộ tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn xếp vào TSCĐ của ngân hàng. • Giá gốc của công cụ dụng cụ: ‐ Công cụ,dụng cụ, vật liệu trong ngân hàng được tính theo giá gốc. KHÁI QUÁT VỀ CCDC • +Phân bổ công cụ dụng cụ: ‐ Công cụ dụng cụ khi đưa vào sử dụng không thực hiện khấu hao mà đưa trực tiếp vào chi phí phát sinh trong kỳ kế toán hoặc phân bổ vào chi phí ở nhiều kỳ kế toán khác nhau tùy theo giá trị công cụ, dụng cụ 2. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TSCĐ • Tài khoản sử dng • Phương pháp hạch toán THS. NGUYEN THI KIM PHUNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG • • • • • • • • • • Tài khoản 301 ‐ Tài sản cố định hữu hình Tài khoản 302 ‐ Tài sản cố định vô hình Tài khoản 303 ‐ Tài sản cố định thuê tài chính Tài khoản 305 ‐ Hao mòn tài sản cố định Tài khoản 321 ‐ Mua sắm tài sản cố định Tài khoản 322 ‐ Chi phí xây dựng cơ bản Tài khoản 3532 ‐ Thuế giá trị gia tăng đầu vào Tài khoản 4531‐ Thuế giá trị gia tăng phải nộp Tài khoản 871 ‐ Khấu hao cơ bản TSCĐ Tài khoản 602 – Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại Hội sở: TK thích hợp TM, TG, TTV,.. TK 321 TK TSCĐ TK 301/302 TK VAT đầu vào - 3532 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại Hội sở: TK thích hợp TM, TG, TTV,.. TK 3210 TK TSCĐ TK 301/302 TK VAT đầu vào - 3532 TK 602 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG TK 623, TK 612 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại chi nhánh: TK 5191. CN TK 3612/ TK 602 TK 4510 TK 5191 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại chi nhánh: 3) CN mua sắm TSCĐ: TK thích hợp TM, TG, TTV,.. TK 3210 TK VAT đầu vào - 3532 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại chi nhánh: TK 321 TK ĐCV - 519 TK 451 TK TSCĐ – 301/302 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua sắm TSCĐ tại chi nhánh: TK 3612/TK 602 TK 5191. CN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Điều chuyển TSCĐ giữa các CN: TK 301 TK 519 TK 519 TK 305 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Điều chuyển TSCĐ giữa các CN: TK 519 TK 301 TK 305 TK 519 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Thanh lý TSCĐ: TK Thích hợp – TM, TG,… TK 79 TK 89 TK 4531 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Thanh lý TSCĐ: Xuất TSCĐ: TK 301 TK 305 TK 89 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Khấu hao TSCĐ: Khi trích khấu hao TSCĐ: TK Hao mòn TSCĐ - 305 TK Chi khấu hao - 8710 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 3.KẾ TOÁN CCDC • • Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán TÀI KHOẢN SỬ DỤNG • • • • Tài khoản 311 ‐ Công cụ, dụng cụ Tài khoản 313 ‐ Vật liệu Tài khoản 861 – Chi về vật liệu và giấy tờ in Tài khoản 874 ‐ Mua sắm công cụ lao động. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Khi mua CCDC: TK Thích hợp – TM, TG, TTV TK 311 TK 3532 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Khi xuất CCDC vào sử dụng: TK 311 TK 874 TK 388 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Chuyển TSCĐ đang sử dụng thành CCDC: TK 301 TK 3110 TK 3051 TK 874 TK 388 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Ask a homework question - tutors are online