Chuong 7 - KTNH - DHHS - Mar 2010 - CHƯƠNG VII KẾ TOÁN...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHƯƠNG VII KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHTM TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kế toán VN: VAS 1, VAS 14, VAS 22 Nghị định số 146/2005/NĐ – CP về Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng (23/11/2005) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp MỤC TIÊU Nắm rõ nguyên tắc ghi nhận các khoản thu nhập, chi phí; xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại các NHTM Phương pháp hạch toán thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 1 NỘI DUNG 1. 2. 3. Khái quát về thu nhập, chi phí và KQKD của ngân hàng Nguyên tắc kế toán Phương pháp kế toán 1.KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KQKD CỦA NHTM Thu nhập Chi phí KQKD Phân phối lợi nhuận 1.1. CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NHTM Thu nhập từ hoạt động kinh doanh: Thu hoạt động tín dụng, thu lãi tiền gửi Thu dịch vụ Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu từ hoạt động mua bán nợ Thu từ chênh lệch tỷ giá Thu từ hoạt động kinh doanh khác,… THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 2 1.1. CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NHTM Thu nhập khác: Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định Thu về các khoản vốn đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro Thu kinh phí quản lý đối với các công ty thành viên độc lập Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng Các khoản thu khác... 1.2.CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHTM Chi phí hoat động kinh doanh: Chi tra lãi tiền gửi, tiền vay Chi về kinh doanh ngoại tệ, vàng Chi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ NH Chi cho việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác Chi cho hoạt động góp vốn, mua cổ phần Chi về chênh lệch tỷ giá Chi khấu hao tài sản cố định Chi phí nộp thuế Chi tiền lương …. 1.2.CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA NHTM Chi phí khác: Chi nhượng bán, thanh lý tài sản. Chi cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa. Chi phí thu hồi nợ quá hạn khó đòi. Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Chi các khoản đã hạch toán vào doanh thu nhưng thực tế không thu được Các khoản chi hợp lệ khác… THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 3 1.3.KQKD CỦA NHTM Được xác định vào cuối niên độ kế toán 1.4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Lợi nhuận sau khi bù đắp lỗ và nộp thuế TNDN theo quy định sẽ trích lập các Quỹ theo quy định : Đối với NHTM 100% vốn nhà nước Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% Quỹ dự phòng tài chính : 10% (Phần còn lại 95%) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ : 50% (Phần còn lại95%) Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành TCTD và Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (Tối đa không quá 3 tháng lương) Lợi nhuận còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 1.4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN •Đối với các TCTD khác : Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ dự phòng tài chính Phần còn lại TCTD tự quyết định THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 4 2.NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Thu nhập của ngân hàng được ghi nhận khi thoả đồng thời 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo VAS1 và VAS14. Chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng và các chuẩn mực khác có liên quan. 2.NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Không ghi nhận vào chi phí của ngân hàng các khoản sau : 3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 5 3.1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Thuế GTGT TK 3532-Thuế GTGT đầu vào TK 4531-Thuế GTGT phải nộp TK 833-CP thuế TNDN TK 8331-CP Thuế TNDN hiện hành TK 8332-CP Thuế TNDN hoãn lại TK 3535-Tài sản thuế TNDN hoãn lại TK 4535-Thuế TNDN hoãn lại phải trả TK 4534-TK Thuế TNDN phải nộp TK 691-Lợi nhuận năm nay TK 692-Lợi nhuận năm trước 3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 691 CÓ 3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK 692 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG CÓ 6 3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỢ TK Các quỹ CÓ 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Hạch toán thu nhập, chi phí theo các chương đã học 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 3532 TK 4531 TK 1113 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 7 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 1113 TK 4534 TK 8331 TK 3539 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK chi phí TK 691 TK thu nhập 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 5191 TK 692(CN) THS. NGUYEN THI KIM PHUNG TK 5191 8 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 5192 TK 692(Hội Sở) TK 5192 3.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TK 61 TK 1011,4211… TK 692(Hội Sở) TK 469 THS. NGUYEN THI KIM PHUNG 9 ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Ask a homework question - tutors are online