Glossary_C1_Vietnamese - Glossary(Seerelatedpages 1/3 (ABC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Glossary (See related pages) 1/3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
activity-based costing (ABC)    Use of activity analysis to make decisions and manage costs. Phương pháp tính giá thành ABC : phân tích hoạt động để ra quyết định và quản lý chi phí  Benchmarking    Continuous process of measuring products, services, or activities  against competitors' performance. Phương pháp cân bằng nguồn lực : Quá trình tiếp diễn của việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt  động so với các tiêu chuẩn cạnh tranh.    budget    Financial plan of the resources needed to carry out activities and meet  financial goals. Dự toán ngân sách : Kế hoạch tài chính của tất cả các nguồn lực để thực hiện các hoạt động và đạt được  các mục tiêu tài chính.  cost accounting    Field of accounting that measures, records, and reports information 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 3

Glossary_C1_Vietnamese - Glossary(Seerelatedpages 1/3 (ABC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online