DTGK_KTCP_final - KIM TRA GIA HC K HC K 2 NM HC 2008 2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ KI M TRA GI A H C KỲ H C KỲ 2 - NĂM H C 2008 - 2009 Môn thi: Cost Accounting Mã môn h c: KT301DV01 Th i l ng (không k th i gian phát đ ): ờ ượ ể ờ 60 phút Không đ c tham kh o tài li u ượ Đ c s d ng s ượ ử ụ ách t đi n Anh-Vi t, không s d ng Kim t đi n ự ể ử ụ ự ể Sinh viên làm bài trên đ thi Đ thi này có 4 trang H tên sinh viên: …………………………………………………. ………………………………………………… MSSV: ……………………………………… L p: …………………………………………. Ch ký và h tên cán b coi thi 1 Ch ký và h tên cán b coi thi 2 Ch ký và h tên gi ng viên ch m thi Đi m thi b ng s Đi m thi b ng ch 1 (30 marks): Require: Choose the best answer for these question as below: 1.1. A budget is defined as: a) The qualitative expression of a plan. b) An aid in controlling income.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

DTGK_KTCP_final - KIM TRA GIA HC K HC K 2 NM HC 2008 2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online