{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Key_KTCP_KTGK - BI GII THI GIA KHO HC K II NM HC 2008 2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI GI I Đ THI GI A KHOÁ H C KỲ II- NĂM H C 2008- 2 009 Môn thi: Cost Accounting L p: KT301DV01 Th i l ng (không k th i gian phát đ ): 60 phút ờ ượ ể ờ Đ c s d ng s ượ ử ụ ách t đi n Anh-Vi t ự ể Không s d ng Kim t đi n. Không đ c tham kh o tài li u, làm ử ụ ự ể ượ bài trên đ thi 1. 3đ (0,5 đi m/câu) 1.1. c 1.2. b 1.3 c 1.4.c 1.5.b 1.6 a 2. Đi m khác bi t gi a k toán tài chính và k toán qu n tr : ế ế M c đích : 0.5đ 1. K toán tài chính đ c thi t k và l p nh m ph c v ho ng i s d ng ế ượ ế ế ườ ử ụ bên ngoài công ty. 2. K toán qu n tr đ c thi t k và l p nh m ph c v cho b ph n qu n ế ị ượ ế ế lý doanh nghi p. Đ c đi m báo cáo thi t k : 0.5đ ế ế 1. Báo cáo k toán tài chính đ c l p d theo chu n m c k toán tài chính ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Key_KTCP_KTGK - BI GII THI GIA KHO HC K II NM HC 2008 2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online