BaigiangDHHS5 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung T ng quan v đ nh giá tài s n tài chính ề ị Đ nh giá trái phi u ế Đ nh giá c phi u u đãi ế ư Đ nh giá c phi u th ng ế ườ L i su t c phi u ấ ổ ế BÀI 5: Đ NH GIÁ VÀ QUY T Đ NH Đ U T TÀI S N TÀI CHÍNH Ư
Background image of page 2
3 T ng quan v đ nh giá tài s n tài chính ề ị Các khái ni m Giá tr thanh lý và giá tr ho t đ ng Giá tr s sách và giá tr th tr ng ị ổ ị ườ Giá tr th tr ng và giá tr lý ị ườ thuy t ế
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 T ng quan v đ nh giá tài s n tài chính ề ị Quy trình đ nh giá và quy t đ nh đ u t tài ế ư s n tài chính
Background image of page 4
5 T ng quan v đ nh giá tài s n tài chính ề ị
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Khaùi nieäm giaù trò Giaù trò thanh lyù Soá tieàn thu ñöôïc khi baùn taøi saûn/DN khoâng hoaït ñoäng Giaù trò soå saùch Giaù trò coøn laïi treân soå keá toaùn cuaû taøi saûn Toång giaù trò taøi saûn tröø nôï phaûi traû vaø coå phieáu öu ñaõi Giaù trò hoaït ñoäng Giaù trò thu ñöôïc khi baùn DN ñang hoaït ñoäng Thò giaù
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 24

BaigiangDHHS5 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online