BaigiangDHHS6[1] - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Nh ng lý do khi n công ty gi ti n m t ế ữ ề Quy t đ nh t n qu m c tiêu ế Qu n tr thu chi ti n m t Chi phí do ti n đang chuy n Đ u t ti n t m th i nhàn r i ư ề Tác đ ng hai m t c a t n kho ặ ủ Phân lo i t n kho ạ ồ Mô hình quy t đ nh l ng đ t hàng kinh t ế ượ ế Xác đ nh đi m đăt hàng BÀI 6: QUY T Đ NH T N QU VÀ T N KHO
Background image of page 2
3 QUY T Đ NH T N QU 1. Nh ng lý do khi n công ty gi ti n m t ế ữ ề Đ ng c giao d ch ơ - Đáp ng các nhu c u giao d ch hàng ngày Đ ng c đ u c ơ ầ ơ - N m b t nh ng c h i đ u t thu n l i trong kinh doanh ơ ộ ầ ư ậ ợ Đ ng c d phòng ơ ự - Đáp ng nhu c u chi tiêu khi có bi n c b t ng ế ố ấ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 QUY T Đ NH T N QU Qu n tr ti n m t liên quan đ n thu, chi và đ u t ị ề ế ư ti n m t t m th i m t cách hi u qu ặ ạ Thu ti n Chi ti n Ti n m t Đ u t ư ch ng khóan ng n h n Ki m sóat thông qua báo cáo thông tin Lu ng ti n m t Lu ng thông tin
Background image of page 4
5 QUY T Đ NH T N QU 1.2 Quy t đ nh t n qu m c tiêu ế Là t n qu mà công ty ho ch đ nh l u gi d i hình th c ti n m t, ư ữ ướ quy t đ nh này liên quan đ n chi phí c h i và chi phí giao d ch ế ế ơ ộ Chi phí c h i là chi phí m t đi do gi ti n m t ơ ộ ữ ề Chi phí giao d ch là chi phí liên quan đ n chuy n đ i t tài s n ế ổ ừ đ u t thành ti n m t s n sàng cho chi tiêu ư ặ ẵ T ng chi phí gi ti n m t = chi phí c h i + chi phí giao d ch ữ ề ơ ộ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 1.2. Quy t đ nh t n qu m c tiêu ế Quy mô ti nm t Chi phí gi ti n m t ữ ề T ng Chi phí gi ti n m t ữ ề Chi phí c h i ơ ộ Chi phí giao d ch C* C*: là đi m t i đó t n qu ti n m t là t i u ỹ ề ố ư
Background image of page 6
7 1.2. Quy t đ nh t n qu m c tiêu ế Mô hình Baumol Baumol là ng i đ u tiên đ a ra mô hình quy t đ nh t n ườ ầ ư ế qu k t h p gi a chi phí c h i và chi phí giao d ch ỹ ế ơ ộ Ví d : Tu n l 0, t n qu C = 1,2 t đ ng, s chi v ượ t quá s thu 600 tri u đ ng 1 tu n, nh ư v y C = 0 sau 2 tu n, và t n qu trung bình trong th i gian 2 tu n là C/2 = 1,2/2 =600 tri u đ ng. Cu i tu n 2 công ty ph i bán ch ng khoán ng n h n ho c vay ngân hàng đ bù đ p s ti n m t đã chi tiêu.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 1.2. Quy t đ nh t n qu m c tiêu ế Ti n m t BQ,C=600 Ti n m t đ u kỳ,C=1,2 t tu n 1 2 3
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 30

BaigiangDHHS6[1] - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online