BaigiangDHHS7 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Các lo i d án đ u t trong công ty ạ ự ư Quy trình phân tích và quy t đ nh đ u t ế ư c l ng dòng ti n Ướ ượ Chi phí do ti n đang chuy n Các tiêu chu n đánh giá d án L a ch n d án trong đi u ki n gi i h n ngân sách ớ ạ Chi phí s d ng v n ử ụ BÀI 7: ĐÁNH GIÁ VÀ QUY T Đ NH Đ U T TÀI S N C Đ NH Ư Ố Ị
Background image of page 2
3 Các lo i d án đ u t trong công ty ạ ự ư D án đ u t m i tài s n c đ nh ư ố ị D án thay th nh m duy trì ho t đ ng s n xu t ế kinh doanh ho c c t gi m chi phí D án m r ng s n ph m ho c th tr ng hi n có ở ộ ị ườ sang s n ph m ho c th tr ng m i ị ườ D án khác
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Các lo i d án đ u t ạ ự ư D a vào m i quan h , các d án có th phân chia thành: D án đ c l p ộ ậ D án ph thu c D án lo i tr nhau
Background image of page 4
5 2. Quy trình phân tích và quy t đ nh ế đ u t ư Xác đ nh d án Tìm c h i và đ a ra đ ơ ộ ư ngh đ u t ị ầ ư Đánh giá d án c l ng dòng ti n Ướ ượ L a ch n tiêu chu n quy t ế đ nh NPV, IRR, PP Ra quy t đ nh ế Ch p nh n hay t ch i
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 3. c l ng dòng ti n Ướ ượ Năm 0 1 2 3 T ng Doanh thu b ng ti n 1000 1000 1000 3000 Chi phí b ng ti n 500 500 500 1500 Kh u hao 300 300 300 900 L i nhu n tr c thu ướ ế 200 200 200 600 N p thu ế 60 60 60 1800 L i nhu n sau thu ế 140 140 140 420 NPV @ 8% = $ 360,79
Background image of page 6
7 3. c l ng dòng ti n Ướ ượ Năm 0 1 2 3 T ng Doanh thu b ng ti n 1000 1000 1000 3000 Chi phí b ng ti n 500 500 500 1500 Mua tài s n - 900 -900 Dòng ti n ròng tr c thu ướ ế -900 500 500 500 600 N p thu ế 60 60 60 180 Dòng ti n ròng sau thu ế -900 440 440 440 420 NPV @ 8% = $233,92
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 3. c l ng dòng ti n Ướ ượ 3.1. X lý các bi n s dòng ti n ế Chi phí c h i: đ c tính vào dòng ti n c a d án ơ ộ ượ Chi phí chìm (Sunk Cost): Không tính vào dòng ti n c a d án Chi phí l ch s : chi phí cho nh ng tài s n s n có đ c s d ng ượ ử ụ cho d án V n l u đ ng ố ư Nhu c u v n l u đ ng = t n qu ti n m t + kh an ph i thu + t n ố ư ỹ ề kho – kh an ph i tr
Background image of page 8
9 3. c l ng dòng ti n Ướ ượ Thu thu nh p công ty: Đây là dòng ti n ra c a d ế án, ch u tác đ ng b i ph ng pháp tính kh u hao và ươ chính sách vay n c a d án ợ ủ Các chi phí gián ti p ế 3.2 X lý l m phát
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 35

BaigiangDHHS7 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online