{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BaigiangDHHS8 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 N i dung Phân tích nh h ng c a đòn b y ho t đ ng ưở Phân tích hòa v n Quan h đ b y ho t đ ng và đi m hòa v n Phân tích quan h EBIT và EPS Đ b y tài chính Đ b y tài chính và r i ro tài chính T ng h p đòn b y ho t đ ng và đòn b y tài chính BÀI 8: ĐÒN B Y HO T Đ NG VÀ ĐÒN B Y TÀI CHÍNH
Background image of page 2
3 KHAÙI NIEÄM Ñoøn baåy: vieäc söû duïng chi phí coá ñònh nhaèm gia taêng (baåy) lôïi nhuaän Ñoøn baåy kinh doanh: vieäc söû duïng chi phí hoïat ñoäng coá ñònh cuûa doanh nghieäp Ñoøn baåy taøi chính: vieäc söû duïng chi phí taøi chính coá ñònh cuûa doanh nghieâp
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Phân tích nh h ng c a đòn b y ho t đ ng ưở DOANH THU (SALES ) CHI PHÍ HOÏAT ÑOÄNG (FC+VC) EBIT LAÕI VAY (I) THU NHAÄP TRÖÔÙC THUEÁ ( EBT) THUEÁ TNDN (T=EBTxt) THU NHAÄP SAU THUEÁ (EAT) CS N PD EAT EPS - = Thu nhaäp cuûa DN ñi ñaâu? PD: Preferred dividend Ncs: Number of common share
Background image of page 4
5 Các lo i d án đ u t ư 3 DN taïi möùc tieâu thuï hieän taïi DN F DN V DN 2F DT (S) 10,000 11,000 19,500 Chi phí hoïat ñoäng(TC) ÑP (FC) 7,000 2,000 14,000 BP (VC) 2,000 7,000 3,000 Lôï i nhuaän hoïat ñoäng (EBIT) 1,000 2,000 2,500 Tyû suaá t ñoøn baå
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}