BaigiangDHHS9 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Nguyên t c d a trên dòng l u kim thu n ư Nguyên t c d a trên nh ng kho n thu nh p tăng thêm Nguyên t c s d ng dòng l u kim sau thu ử ụ ư ế Ti t ki m thu do kh u hao ế ế BÀI 9: CÁC NGU N THU NH P C A D ÁN
Background image of page 2
3 NGUYÊN T C D A TRÊN DÒNG L U KIM THU N Ư Dòng l u kim thu n c a m t d án đ u ư ộ ự t là căn c đ đánh giá các d án v ư ứ ể m t kinh t . Là ph n chênh l ch gi a s ế l ng ti n nh n đ c và l ng ti n đã chi ượ ượ ượ tiêu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 NGUYÊN T C D A TRÊN DÒNG L U KIM THU N Ư Doanh thu bán hàng 100 Chi phí hàng bán Nguyên li u 26 Lao đ ng 10 Năng l ng và v t li u ph ượ ậ ệ 4 Kh u hao tài s n c đ nh ố ị 10 Lãi g p 50 Chi phí bán hàng 4 Chi phí qu n lý và chi phí chung 6 Thu nh p tr c thu và tr lãi vay ướ ế 40 Chi phí tr lãi 10 L i nhu n tr c thu ướ ế 30 Thu l i t c (40%) ế ợ ứ 12 L i nhu n thu n 18
Background image of page 4
5 NGUYÊN T C D A TRÊN DÒNG L U KIM THU N Ư Thu nh p tr c thu và tr lãi vay (EBIT) là 40 t đ ng, ướ ế ỷ ồ là doanh thu tr t t c chi phí (tr lãi vay và thu ) trong ừ ấ ả ế đó có c ti n kh u hao là 10 t đ ng ả ề ỷ ồ . Vì kh u hao (D) không ph i là m t kh an chi tiêu b ng ti n nên không đ c coi là m t ph n c a chi phí khi tính toán dòng l u ượ ư kim c a doanh nghi p. Dòng l u kim tr c thu = CF = EBIT + D ư ướ ế
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 NGUYÊN T C D A TRÊN DÒNG L U KIM THU N Ư Trong t ng s 50 t chi phí hàng hóa đã bán có 40 t là chi phí b ng ti n. Do đó dòng l u kim tr c lãi vay ư ướ và thu có th đ c tính nh sau: ế ể ượ ư Doanh thu 100 Tr : nh ng kh an chi phí hàng bán b ng ti n 40 Tr :Các kh an chi tiêu khác 10 Thu nh p tr c thu ướ ế 50 K t qu này có th đ c tính: ế ể ượ CF = EBIT + D = 40 +10 = 50 (1)
Background image of page 6
7 NGUYÊN T C S D NG NH NG KH AN Ử Ụ THU NH P TĂNG THÊM C A D ÁN Nguyên t c quan tr ng th hai khi đánh giá dòng l u kim c a m t d ư ộ ự án đ u t là: ầ ư S d ng nh ng kho n thu nh p tăng thêm ử ụ và có th coi nh ng kh an thu nh p này là thu nh p tr c ti p t đ u t . ế ừ ầ ư
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 Ví d : M t doanh nghi p hi n đang v n hành m t chi c máy có tu i ế th là 5 năm. Thu nh p thu n c tính c a máy m i năm là ầ ướ 10.000 USD, giá tr c a máy
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 22

BaigiangDHHS9 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online