BaigiangDHHS10 - 1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT 2 N i dung ộ Gi i thi u v lý thuy t c c u v n ớ ệ ế ế ơ ấ ố Lý thuy t v c c u v n t i u ế ề ơ ấ ố ố ư Lý thuy t v l i nhu n ho t đ ng ròng ế ề ợ ậ ạ ộ Lý thuy t M&M v c c u v n công ty ế ề ơ ấ ố BÀI 10: CÁC LÝ THUY T V C C U Ế Ề Ơ Ấ V N C A CÔNG TY Ố Ủ 3 C C U V N Ơ Ấ Ố C c u v n là quan h v t tr ng gi a n và v n ch ơ ấ ố ệ ề ỷ ọ ữ ợ ố ủ s h u bao g m v n c ph n u đãi và v n c ph n ở ữ ồ ố ổ ầ ư ố ổ ầ th ng ườ Li u công ty nào đó ệ có th tác đ ng đ n ể ộ ế giá tr và chi phí s ị ử d ng v n c a nó ụ ố ủ b ng cách thay đ i ằ ổ ngu n v n hay ồ ố không? 4 Gi s s thay đ i c c u ngu n v n x y là do công ty ả ử ự ổ ơ ấ ồ ố ả phát hành ch ng khóan n ứ ợ đ mua l i c ph n th ng ể ạ ổ ầ ườ ho c phát hành c ph n th ng đ mua l i n ặ ổ ầ ườ ể ạ ợ Gi đ nh: ả ị L i nhu n công ty có t c đ tăng tr ng b ng 0 và ợ ậ ố ộ ưở ằ công ty chi tòan b l i nhu n ki m đ c cho c ộ ợ ậ ế ượ ổ đông d i hình th c c t c ướ ứ ổ ứ Th tr ng tài chính là th tr ng hòan h o ị ườ ị ườ ả C C U V N Ơ Ấ Ố 5 M t s ch tiêu l i nhu n ộ ố ỉ ợ ậ k = I /D = d lãi vay hàng năm Giá tr th tr ng c a n vay ị ị ườ ủ ợ k = E /S = l i nhu n cho c đông th ng ợ ậ ổ ườ Giá tr th tr ng c a c phi u ị ị ườ ủ ổ ế k = O/V = e l i nhu n ho t đ ng ròng ợ ậ ạ ộ Giá tr th tr ng c a công ty ị ị ườ ủ K lãi su t c a n vay ấ ủ ợ K0: Su t sinh l i c a công ty ấ ợ ủ d K e: su t sinh l i v n CP ấ ợ ố C C U V N Ơ Ấ Ố 6 LÝ THUY T V C C U V N Ế Ề Ơ Ấ Ố T I U Ố Ư Lý thuy t này cho r ng có m t c c u v n t i u đó ế ằ ộ ơ ấ ố ố ư ở ban qu n tr công ty có th gia tăng giá tr c a công ty ả ị ể ị ủ b ng cách s d ng đòn b y tài chính phù h p ằ ử ụ ẩ ợ Chi phí s d ng v n ph thu c vào c c u v n ử ụ ố ụ ộ ơ ấ ố c a công ty ủ Có m t c c ộ ơ u ấ v n t i u ố ố ư C c u v n t i u ơ ấ ố ố ư Là s k t h p gi a n , c phi u u đãi và c phi u th ng ự ế ợ ữ ợ ổ ế ư ổ ế ườ trong t ng ngu n v n công ty theo m c tiêu đ ra ổ ồ ố ụ ề 7...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

BaigiangDHHS10 - 1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online