BaigiangDHHS11 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Các gi đ nh và m nh đ ả ị ng h p không có thu ế ườ ế M nh đ I – Giá tr công ty M nh đ II- chi phí s d ng v n ử ụ ng h p có thu ế ườ ế Giá tr công ty Chi phí s d ng v n ử ụ Chi phí kh n khó tài chính BÀI 11: LÝ THUY T M & M V C C U Ề Ơ Ấ V N C A CÔNG TY
Background image of page 2
3 CÁC GI Đ NH VÀ M NH Đ Ả Ị Lý thuy t M&M d a trên nh ng gi đ nh quan tr ng ế ả ị sau đây: Gi đ nh v thu ả ị ế Gi đ nh v chi phí giao d ch ả ị Gi đ nh v chi phí kh n khí tài chính ả ị Gi đ nh v th tr ng hòan h o ả ị ề ị ườ c phát tri n thành 2 m nh đ : ế ượ M nh đ I nói v giá tr công ty, M nh đ II nói v chi phí s d ng v n ử ụ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 ả ị ủ ủ ế Không có thu thu nh p doanh nghi p và thu thu ế ế nh p cá nhân Không có chi phí giao d ch Không có chi phí phá s n và chi phí kh n khó tài chính Cá nhân và công ty đ u có th vay ti n m c lãi ề ở ứ su t nh nhau ư Th tr ng v n là th tr ng hòan h o ị ườ ị ườ ng h p ế ườ không có thu ế
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 24

BaigiangDHHS11 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online