BaigiangDHHS12 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Company LOGO LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE DEPARTMENT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung S l c v phân tích báo cáo tài chính ơ ượ T s thanh kh an ỷ ố T s hi u qu ho t đ ng ỷ ố ệ T s qu n lý n ỷ ố T s kh năng sinh l i ỷ ố PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Background image of page 2
3 Gi I THI U CHUNG Đ nh nghĩa Phân tích báo cáo tài chính là quá trình s d ng các báo cáo tài chính c a công ty đ phân tích và đánh giá tình hình tài chính c a công ty M c tiêu Đánh giá tình hình tài chính và ho t đ ng c a công ty đ có quy t đ nh ế h p lý
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
GI I THI U CHUNG Nhi u nhà phân tích th c hi n vi c phân tích công ty v i m c đích khác nhau B n thân công ty đ qu n tr Các nhà cung c p hàng hóa và d ch v chú tr ng đ n kh năng thanh kho n ng n h n ế
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 17

BaigiangDHHS12 - LOTUS UNIVERSITY ECONOMICS & COMMERCE...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online