{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DA de thi giua ky_gui lop - TR NG Đ I H C HOA SEN ƯỜ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR NG Đ I H C HOA SEN ƯỜ Ạ Ọ KHOA KINH T TH NG M I Ế ƯƠ Ạ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ệ Ph n II ầ : T lu n ự ậ Câu 1: (30 đi m, m i câu 10 đi m) ể ỗ ể Gi đ nh t su t l i nhu n kỳ v ng c a trái phi u chính ph (R ả ị ỷ ấ ợ ậ ọ ủ ế ủ f ) là 8%, t su t l i nhu n kỳ ỷ ấ ợ ậ v ng c a danh m c đ u t th tr ng (R ọ ủ ụ ầ ư ị ườ m ) là 14%. Anh An đang xem xét vi c đ u t vào hai c ệ ầ ư ổ phi u. C phi u A có h s beta 1.4 và t su t l i nhu n kỳ v ng là 15%, c phi u B có h s ế ổ ế ệ ố ỷ ấ ợ ậ ọ ổ ế ệ ố beta là 0.7 và t su t l i nhu n kỳ v ng là 13%. ỷ ấ ợ ậ ọ a. Anh An nên đ u t vào c phi u nào? Vì sao? ầ ư ổ ế b. Gi đ nh th tr ng có s đi u ch nh đ hai c phi u trên đ c giao d ch đúng giá theo mô ả ị ị ườ ự ề ỉ ể ổ ế ượ ị hình CAPM. Anh An quy t đ nh đ u t 40% t ng v n đ u t vào c phi u A và 60% t ng ế ị...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

DA de thi giua ky_gui lop - TR NG Đ I H C HOA SEN ƯỜ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online