Dap an loai 50 cau - Cu 21 Da theo cch phn loi chi ph theo...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C©u 21: Dùa theo c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung kinh tÕ vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ th× toµn bé tiÒn lng vµ c¸c khon phô cÊp cã tÝnh chÊt lng, chi bo hiÓm x· héi, bo hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña bé phËn nh©n viªn qun lý doanh nghiÖp ®îc xÕp vµo nhãm: A) Chi phÝ qun lý doanh nghiÖp. C©u 25: Vèn lu ®éng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ? A) Vèn lu ®éng hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn sau mét chu kú kinh doanh. C©u 27: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh tÝnh vµo gi¸ trÞ cña Dn nh thÕ nµo khi cæ phÇn ho¸ DN ? A) Lµ tÝch sè cña sè vèn nhµ níc theo sæ kÕ to¸n b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ tríc khi cæ phÇn ho¸ x víi tû suÊt lîi nhuËn siªu ngh¹ch x tû lÖ 30% cña gi¸ trÞ lî thÕ ®ã. C©u 29: 1 ng©n hµng cho 1 c«ng ty vay 1 khon tiÒn lµ 500 triÖu vµ sau 5 n¨m nhËn ®îc 805.255 triÖu. T×m l·i suÊt cña khon vay nãi trªn lµ bao nhiªu %/1 n¨m? A) 10% C©u 30: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN ®Ó cæ phÇn ho¸ ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo? A) Tæng gi¸ trÞ tµi sn vËt t, hµng ho¸ sau khi ®îc kiÓm kª, x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ theo gi¸ thÞ trêng vµ chÊt lîn cßn l¹i + sè d thùc tÕ trªn sæ kÕ to¸n tµi sn ký cíc, ký quü ng¾n h¹n, dµi h¹n sau khi ®· ®èi chiÕu, x¸c nhËn + tµi sn ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n (phÇn c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc kÕ thõa) + gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi sn v« h×nh d¹ng h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n + lîi thÕ kinh doanh. C©u 37: Nguån vèn thêng xuyªn cña DN ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån nao? A) §îc bo ®m b»ng vèn chñ së h÷u øng ra ban ®Çu vµ vèn bæ xung tõ quü tÝch luü. C©u 40:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mét doanh nghiÖp cã sè liÖu n¨m N nh sau: HÖ sè nî b»ng 0,6. Lîi nhuËn sau thuÕ =100 triÖu ®ång. Tæng vèn kinh doanh =1.000 triÖu ®ång. Doanh thu thuÇn =3.000 triÖu ®ång. Doanh nghiÖp kÕt luËn nh thÕ nµo ? A) Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu = 10% . C©u 42: Nguån chi phÝ ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DN nhµ níc do nguån nµo chÞu? A) Do nguån tiÒn b¸n cæ phÇn thuéc phÇn vèn nhµ níc t¹i ®m bo. C©u 43: Cæ phÇn Doanh nghiÖp Nhµ níc nh»m môc tiªu g× ? A) Huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Ó ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn sn xuÊt, t¨ng cêng c¹nh tranh. C©u 47: 1 DN thng nghiÖp cã sè liÖu t×nh h×nh kinh doanh n¨m 2000 nh sau (®.vÞ triÖu ®ång). Doanh thu b¸n hµng 28.848. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt phi nép 48. Chi phÝ lu th«ng ph©n bæ cho hµng dù tr÷ cuèi n¨m lµ: 222. Chi phÝ lu th«ng ph©n bæ cho hµng dù tr÷ ®Çu n¨m lµ : 23.792. Dù to¸n chi phÝ lu th«ng hµng ho¸ ph¸t sinh c n¨m lµ: 4592,08. X¸c ®Þnh tû suÊt chi phÝ lu th«ng hµng ho¸ n¨m 2000.? A)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

Dap an loai 50 cau - Cu 21 Da theo cch phn loi chi ph theo...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online