{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1_quy_trinh_quyet_toan_thue_vat - QUY TRNH LAP BAO CAO THUE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY TRÌNH LAÄP BAÙO CAÙO THUEÁ GTGT-HOÀ SÔ XNK Haøng thaùng caùc ñôn vò phaûi keâ khai vaø noäp ñaày ñuû caùc bieåu maãu, chöùng töø, lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp, bao goàm caùc maãu quy ñònh nhö sau: A- LAÄP BAÙO CAÙO THUEÁ GTGT 1/ Tôø khai thueá GTGT (Maãu soá : 01/GTGT) 2/ Baûng keâ hoaù ñôn chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï baùn ra (Maãu soá : 02/GTGT) 3/ Baûng keâ hoaù ñôn chöùng töø haøng hoaù , dòch vuï mua vaøo ( Maãu soá : 03/GTGT) 4/ Baûng keâ haøng hoaù , dòch vuï mua vaøo coù hoaù ñôn baùn haøng ( Maãu soá : 05/GTGT) 5/ Baûng keâ baùn leû haøng hoaù, dòch vuï ( Maãu soá : 06/GTGT) 6/ Baùo caùo tình hình söû duïng hoaù ñôn ( Maãu soá : 26/GTGT) 7/ Baûng keâ doanh thu vaø thueá ñaàu ra (Maãu soá : PTV-QT 6.2.2-2/BM01) 8/ Baûng phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo theo doanh thu phaùt sinh(Maãu soá:PTV-QT 6.2.2.2-/BM02) 9/ Ñóa löu. B - LAÄP BOÄ HOÀ SÔ XUAÁT KHAÅU 1/ Baûng keâ boä hoà sô xuaát khaåu- Thaùng 2/ Ñóa löu. HÖÔÙNG DAÃN CHI TIEÁT CAÙC BIEÃU MAÃU A- LAÄP BAÙO CAÙO THUEÁ GTGT 1/ Tôø khai thueá GTGT (Maãu soá : 01/GTGT) Cô sôû caên cöù vaøo baûng keâ hoaù ñôn mua, baùn haøng hoaù, dòch vuï ñeå keâ khai vaøo caùc chæ tieâu töông öùng. Caùch ghi : + Doøng (1) : Toång hôïp doanh thu, thueá, töø baûng keâ doanh thu thueá ñaàu ra( Maãu soá 02/GTGT) + Doøng (2) : baèng a+b+c+d. ( a,b,c,d: laáy soá lieäu töø baûng keâ DT thueá ñaàu ra phaân theo nhoùm thueá suaát) + Doøng (3) : baèng giaù trò HH mua vaøo maãu 03/GTGT+ (giaù trò HH mua vaøo coù HÑ BH – soá thueá GTGT ñöôïc KT) maãu 05/GTGT + Doøng (4) : baèng thueá GTGT (maãu 03/GTGT) + thueá GTGT ( maãu soá 05/GTGT) + Doøng (5) : baèng soá lieäu laáy töø (Muïc IV – thueá ñaàu vaøo ñöôïc KT) trong baûng phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo theo doanh thu phaùt sinh ( maãu PT-QT- 6.2.2-2/BM02). + Doøng (6) : baèng doøng 2-5. + Doøng (7) : baèng soá thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån qua. + Doøng (8): baèng soá thueá ñaõ noäp trong thaùng. + Doøng (9) : baèng soá thueá ñaõ ñöôïc hoaøn traû trong thaùng. + Doøng (10) : baèng doøng soá 6+7.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2/ Baûng keâ hoùa ñôn chöùng töø haøng hoùa, dòch vuï baùn ra ( Maãu soá : 02/GTGT) Caùch ghi: + Baûng keâ baùn haøng môû töøng thaùng, ghi theo trình töï thôøi gian hoaëc keát hôïp theo töøng nhoùm, loaïi haøng hoùa, dòch vuï vaø theo töøng möùc thueá suaát thueá GTGT rieâng. + Caên cöù vaøo baûng keâ chi tieát, cô sôû laäp tôø khai haøng thaùng. + Coät (5) maõ soá thueá ngöôøi mua : tröôøng hôïp ngöôøi mua khoâng coù maõ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

1_quy_trinh_quyet_toan_thue_vat - QUY TRNH LAP BAO CAO THUE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online