2_QT_LapKeHoachChiPhi_TamUng - TH TC QUY TRNH LP K HOCH CHI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ủ Ụ L P K HO CH CHI PHÍ, T M NG DUY T MUA VÀ DUY T CHI Ạ Ứ 1. M C ĐÍCH Quy trình này đ c so n th o áp d ng và duy trì nh m: ượ - Giúp các b ph n có th l p k ho ch chi phí, đ ngh t m ng và thanh toán các chi phí ể ậ ế ị ạ theo cách th ng nh t - Quy đ nh nh ng m u bi u, báo cáo đ ng nh t h tr t t cho công tác t ng h p và báo cáo ấ ỗ ợ ố 2. PH M VI ÁP D NG ĐD QM ĐL ĐM GD KD SG X X X X X X X X - Quy trình này ch áp d ng cho vi c l p k ho ch chi phí, t m ng, duy t mua và duy t ệ ậ ế ạ ứ chi cho các chi phí ho t đ ng c a Trung tâm không áp d ng cho vi c mua hàng hoá đ ạ ộ kinh doanh. 3. TÀI LI U THAM KH O - Đi u kho n 6.1 c a Tiêu chu n ISO 9001:2000. - Tiêu chu n ISO 9000:2000. 4. Đ NH NGHĨA CÁC THU T NG VÀ T VI T T T 4.1 Đ nh nghĩa các thu t ng - Trung tâm : Trung tâm mua s m Sài Gòn - Đ ơ n v : các Công ty thành viên bao g m: Công ty TNHH NK, Công ty TNHH C đi n l nh ơ ệ ạ NK, Công ty TNHH Kim khí đi n máy NK, Công ty Đi n gia d ng, phòng Kinh doanh t ng h p, Trung tâm SG - B ph n: các phòng ban ch c năng bao g m: Phòng Marketing, phòng Hành chánh, phòng CNTT, Phòng K toán, c a hàng, kho v n, tr m b o hành. ... Ngoài ra thu t ng ế b ph n còn đ c hi u theo nghĩa là các nhân viên thu c b ph n và tr ng, phó b ph n. ượ ưở - Tr ng đ n v : Giám đ c Công ty thành viên, Tr ng phòng Kinh doanh t ng h p, Giám ưở ơ ưở đ c Trung tâm SG. - Tr ng b ph n: Tr ng các phòng ban ch c năng ưở ưở - B ng d trù chi phí : M u bi u dùng cho các b ph n đ d trù các chi phí do b ph n ể ự qu n lý. - Phi u đ ngh duy t chi ế : Là ch ng t n i b dùng đ đ ngh duy t thanh toán các chi ừ ộ ể ề phí - Phi u đ ngh t m ng ế ị ạ ứ : Là ch ng t n i b dùng đ đ ngh t m ng ti n cho nhu c u ừ ộ ộ ể ề ị ạ ứ công tác, kinh doanh. - Phi u đ xu t mua ế : Là ch ng t n i b dùng đ đ xu t mua hàng ho c d ch v tr c ừ ộ ể ề ụ ướ khi th c hi n mua. - Ch ng t kèm theo : Tùy theo t ng nghi p v c th , các ch ng t sau đây đ c kèm ụ ụ ượ theo trong ch ng t duy t chi : Hoá đ n tài chính ho c các ch ng t thanh toán h p lý h p l nh ơ ư : phi u thu, biên nh n, ế hoá đ n bán l . .. ơ Phi u đ xu t mua ho c phi u đ ngh t m ng, h p đ ng mua, nh p kho (n u có) ế ế ị ạ ứ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

2_QT_LapKeHoachChiPhi_TamUng - TH TC QUY TRNH LP K HOCH CHI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online