3_QT_LapPhieuThuChi - QUY TRNH LAP PHIEU THU CHI TAI PHONG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY TRÌNH LAÄP PHIEÁU THU CHI TAÏI PHOØNG KEÁ TOAÙN 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Quy ñònh caùc chöùng töø caàn thieát khi laäp phieáu thu, chi nhaèm ñaûm baûo söï thu chi, hôïp phaùp, nhöõng chöùng töø yeâu caàu thanh toaùn khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kieåm tra seõ ñöôïc nhaän bieát vaø xöû lyù kòp thôøi. - Laäp phieáu thu, chi theo ñuùng cheá ñoä keá toaùn. .................................................................. 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Taát caû caùc phoøng ban trong coâng ty. ..................................................................................... 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - HÑTC : Hoaù ñôn taøi chính - GÑ : Giaùm Ñoác - TBP : Tröôûng boä phaän - KTT : Keá toaùn tröôûng - PNK : Phieáu nhaäp kho - HÑMB : Hôïp ñoàng mua baùn - KTTT : Nhaân vieân keá toaùn 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) - Tieâu chuaån ISO 9001 – 2000 - Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoïng Coâng ty coå phaàn Long sôn - Caùc quy ñònh veà cheá ñoä chi tieâu Taøi chính trong Coâng ty .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 5

3_QT_LapPhieuThuChi - QUY TRNH LAP PHIEU THU CHI TAI PHONG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online