{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4_QT_TamUng_Va_QToan_TamUng - QUY TRNH TAM NG VA QUYET TOAN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY TRÌNH TAÏM ÖÙNG VAØ QUYEÁT TOAÙN TAÏM ÖÙNG TIEÀN MAËT 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù tieàn maët , quaûn lyù coâng nôï taïm öùng nhaèèm söû duïng tieàn voán ñuùng muïc ñích, ñuùng vieäc . - Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm quyeàn haïn trong, trình töï taïm öùng vaø quyeát toaùn tieàn taïm öùng . - Löu tröõ chöùng töøø chaët cheõ vaø coù heä thoáng phuïc vuï cho vieäc theo doõi , thanh quyeát toaùn ñuùng ñoái töôïng, naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) Quy trình naøy chi phoái taát caû CBNV trong Coâng ty, thuoäc : -Phoøng ñieàu -Phoøng kinh doanh toång hôïp -Phoøng haønh chính -Phoøng threebond -Thöông xaù tax -Phoøng Keá toaùn -Boä phaän kho, Boác xeáp , ñoáng goùi , phaân loaïi 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) Giaùm ñoác : GÑ Tröôûng phoøng: TP Keá toaùn tröôûng : KTT Keá toaùn thanh toaùn :KTTT Thuû quyõ : TQ Nhaân vieân: NV 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) -Heä thoáng Taøi khoaûn keá toaùn aùp duïng cho Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Vieät nam, ban haønh theo Quyeát ñònh 144 TC/CÑKT, vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå sung cheá ñoä keá toaùn -Heä thoáng soå keá toaùn, trong ñoù chuû yeáu laø Soå theo doõi coâng nôï Taïm öùng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

4_QT_TamUng_Va_QToan_TamUng - QUY TRNH TAM NG VA QUYET TOAN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online