5_QT-ThuChi - QUI TRNH THU CHI TIN MT Ln sa i I S hiu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUI TRÌNH THU – CHI TI N M T S hi u: ố ệ QT7.5/KHTVTB3 Trang s : 9/10 L n s a đ i: . .......... Ngày có hi u l c: 05/09/2006 ệ ự I. M C ĐÍCH: Vi c xây d ng, th c hi n và duy trì h ng d n các công vi c trong quy trình này nh m đ m b o vi c thu h c phí trong nhà ướ tr ng và các ho t đ ng bên ngoài; vi c c p h c b ng cho sinh viên; vi c chi tr l ng cho cán b giáo viên; và công tác ki m ườ ạ ộ ả ươ soát chi n i b cũng nh các báo cáo tài chính đ c th c hi n đúng quy đ nh và đúng th i gian. ộ ộ ư ượ Quy trình này đ c l p ra nh m đ nâng cao s tho mãn c a khách hàng (ng i đ n thanh toán) thông qua vi c áp d ng có ượ ậ ườ ế hi u l c các n i dung h ng d n và các yêu c u ch đ nh đ c áp d ng c a quy trình thu – chi, giúp ng i thanh toán gi m ệ ự ướ ế ị ượ ườ b t các khâu h ng d n, ch nh s a. Đ m b o th c hi n vi c thu chi nhanh chóng, phù h p v i lu t đ nh. ướ ậ ị II. PH M VI ÁP D NG: Các yêu c u quy trình này mang tính t ng quát nh m đ áp d ng cho m i đ i t ng đ n Phòng KH- TV- TB thanh toán thu ọ ố ượ ế – chi. Tr ng h p có ngo i l khi áp d ng quy trình này mà không nh h ng đ n kh năng hay trách nhi m c a Phòng. ườ ạ ệ ưở ế III. T VI T T T: UBT: y ban t nh KBNN: Kho b c nhà n c ướ STC: S Tài chính BGH: Ban giám hi u QĐ: Quy t đ nh ế ị KT: K toán ế KH: K ho ch ế CB-GV-GV: Cán b gi ng viên giáo viên ộ ả KP: Kinh phí TM: ti n m t NS: Ngân sách TT: Thanh toán HCSN: Hành chính s nghi p CK: chuy n kho n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
QUI TRÌNH THU – CHI TI N M T S hi u: ố ệ QT7.5/KHTVTB3 Trang s : 9/10 L n s a đ i: . .......... Ngày có hi u l c: 05/09/2006 ệ ự XH: Xã h i NSNN: Ngân sách nhà n c ướ HMKP: H n m c kinh phí TK: Tài kho n SXDV: S n xu t d ch v ấ ị BTC: B Tài chính IV. N I DUNG: B c ướ N i dung Tiêu chu n ch p nh n Trách nhi m Tài li u liên quan H s ồ ơ 01 02 03 04 05 06 A THU I Thu h c phí đ i v i sinh viên ố ớ 1 - Căn c vào h s sinh viên đã ồ ơ đ c nh p t Phòng công tác ượ ậ ừ H c sinh - Sinh viên Có đ y đ h và tên, mã ủ ọ s , l p h c, ngành h c thu c khoa Cán b nh p và l u ư tr h s thu c phòng ữ ồ ơ Công tác Sinh viên H s nh p h c ồ ơ c a sinh viên 2 - Cán b thu h c phí, l phí ra lai thu theo t ng h c kỳ Có ch ký ng i thu ti n, ườ ng i n p ti n ườ ộ Cán b thu h c phí Quy đ nh B Tài
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 7

5_QT-ThuChi - QUI TRNH THU CHI TIN MT Ln sa i I S hiu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online