{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7_QuyTrinhTinhLuong_va_TTLuong - Q UY TRN H TNH LNG VA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY TRÌNH TÍNH LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN LÖÔNG 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Qui ñònh caùc taøi lieäu,bieåu maãu theo doõi thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân, coâng nhaân.. - Heä thoáng ñôn giaù khoaùn saûn phaåm cho caùc coâng ñoaïn aùp duïng cheá ñoä löông khoaùn . - Tính löông ñuùng , ñuû , traû kòp thôøi cho nhaân vieân , coâng nhaân trong coâng ty. 1. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Phoøng Haønh chính nhaân söï - Thöông xaù Tax - Chi nhaùnh Haø noäi - Boä phaän Kho, Phaân loaïi, Boác xeáp ,Ñoùng Goùi 2. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - NV: nhaân vieân vaên phoøng - CN: coâng nhaân - KTTL: keá toaùn lao ñoâïng tieàn löông - GÑ: giaùm ñoác - PHC: phoøng haønh chính - KTT : Keá toaùn tröôûûng - TBP : Tröôûng boä phaän ( phoøng ) 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) - Giaùo trình ñaøo taïo ISO cuûa Cty Tö vaán vaø Hoã trôï TQM.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}