Chapter1_Introduction to AIS - Chng 1 MTSVNCHUNGV...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Ch ng ươ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 2007 M c đích Phân bi t: h th ng, h th ng thông tin, h th ng thông tin k toán, h th ng thông tin ế nh h ng c a công ngh thông tin đ n h th ng k ưở ế ế toán. Vi c l p báo cáo v i vi c s d ng công ngh thông tin. ệ ậ ử ụ Phân bi t: K toán tài chính – K toán qu n tr – K ế ế ế toán chi phí – Thu – Ki m toán. ế C h i ngh nghi p v i h th ng thông tin k toán. ơ ộ ớ ệ ế
Background image of page 2
3 2007 Th i đ i công ngh thông tin ờ ạ Trong th i đ i công ngh thông tin ờ ạ , ch c n m t vài công ỉ ầ nhân đã có th s n xu t ra r t nhi u s n ph m. ể ả Hi n nay, các nhân viên liên quan nhi u đ n quá trình ế t o ra, phân tích và truy n đ t thông tin trong công vi c. Nh ng nhân viên có ki n th c ế ngày càng tăng tr ng c ưở v s l ng l n ch t l ng. ề ố ượ ấ ượ M t trong nh ng n i phân ph i thông tin l n nh t trong ơ th i đ i CNTT hi n nay chính là ờ ạ Internet.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 2007 H th ng thông tin M t h th ng là m t th c th , hay m t n i ch a nhi u ơ thành ph n hay b ph n có tính t ng tác v i nhau, và c ươ g ng đ đ t đ c m t hay m t s m c tiêu nào đó. ể ạ ượ ộ ố M t h th ng thông tin đ c xem là m t b các h th ng ượ con có m i quan h v i nhau, cùng th c hi n các công vi c ệ ớ nh thu th p, x lý, l u tr , chuy n đ i và phân ph i thông ư ư tin cho vi c l p k ho ch, đ a ra quy t đ nh, và ki m soát ệ ậ ế ư ế thông tin. H th ng thông tin giúp doanh nghi p t o ra th c nh tranh ế ạ cho chính đ n v mình. ơ
Background image of page 4
5 2007 H th ng thông tin k toán – M i quan h ế v i k toán và h th ng thông tin ớ ế HTTTKT K toán ế H th ng ệ ố thông tin
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 2007 H th ng thông tin k toán ế M t h th ng thông tin k toán ế là m t trong nh ng h th ng con v thông tin trong ph m vi m t công ty, nh m thu th p thông tin t các b ph n khác nhau, r i ti n ồ ế hành truy n thông đ n h th ng con x lý thông tin. ế Ngày nay, HTTTKT là m t h th ng di n r ng, t p trung vào các chu trình c a doanh nghi p.
Background image of page 6
7 2007 M t h th ng thông tin k toán ế Đ u vào: D li u/Thông tin t ữ ệ các ngu n bên trong hay bên ngoài X lý: s p x p, t ch c, ế tính toán… Đ u ra: thông tin báo cáo hay thông tin đ quy t đ nh ế ị D li u ữ ệ thô, các t p tin, các c s ơ ở d li u, … ữ ệ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 36

Chapter1_Introduction to AIS - Chng 1 MTSVNCHUNGV...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online