{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter2_Documentation AIS - Chng 2 THIT LP THNG TIN CHO H...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 2007 Documentation Accounting Information System THI T L P THÔNG TIN CHO H TH NG THÔNG TIN K TOÁN Ch ng ươ 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 N i dung T i sao ch ng t quan tr ng trong m t h th ng thông tin k toán? ế L u đ ch ng t và l u đ h th ng ư ư ồ ệ S đ dòng d li u ơ ồ ữ ệ Các công c khác Ng i s d ng cu i cùng trong h th ng ườ ử ụ
Background image of page 2
3 Tài li u hóa trong h th ng ệ ố Tài li u hóa đ c xem là m t ph n quan tr ng trong m t ượ h th ng thông tin k toán (HTTTKT). ế Các k toán viên ph i s d ng nhi u lo i, nhi u ph ng ế ả ử ụ ươ pháp s đ khác nhau đ có th th y đ c dòng đi c a ơ ồ ượ ch ng t trong h th ng. M t ph n m m đa d ng và chuyên sâu là ph i cung c p đ c công c tài li u hóa h th ng. ượ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 T i sao tài li u hóa l i quan tr ng? Mô t h th ng ho t đ ng nh th nào. ả ệ ư ế H ng d n cho nh ng ng i s d ng khác. ướ ườ ử ụ Căn c đ thi t k h th ng m i. ứ ể ế ế ệ Ki m soát vi c phát tri n h th ng và chi phí b o trì. Thông tin đ c chu n hóa khi truy n thông. ượ Ki m toán HTTTKT. Ch ng t hóa chu trình kinh doanh c a doanh nghi p.
Background image of page 4
5 Các lo i tài li u hóa L u đ ch ng t ư (Document Flowcharts – DF). L u đ h th ng ư ồ ệ (Systems Flowcharts – SF). S đ dòng d li u ơ ồ ữ ệ (Data Flow Diagrams – DFD).
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 L u đ ch ng t - DF ư M t l u đ ch ng t ư s th hi n dòng l u chuy n v t lý ể ệ ư các ch ng t trong m t t ch c. ộ ổ Vi c xây d ng m t l u đ ch ng t b t đ u b ng vi c ộ ư ừ ắ xác đ nh các b ph n/phòng ban/nhóm khác nhau có s d ng và luân chuy n ch ng t chính trong h th ng. Các ki m toán viên và k toán viên nên s d ng DF khi ế ử ụ phân tích m t s đi m y u k m hay h n ch c a h ộ ố ể ế ế ế ủ th ng hi n t i trong doanh nghi p.
Background image of page 6
7 M t s bi u t ng th ng dùng trong DF ộ ố ể ượ ườ X lý/Ho t đ ng ạ ộ Ch ng t g c ừ ố S liên c a m t ch ng t X lý th công K t n i gi a hai ế ố đi m trong cùng m t l u đ ộ ư Nh t ký chung/S cái
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 M t s bi u t ng th ng dùng trong DF ộ ố ể ượ ườ L u ch ng t ư Dòng thông tin Chú thích b sung Hình lá th đ ư ể cho vi c chuy n, g i ho c phân ph i séc hay phi u ế thanh toán… Thi t b b tr đ ế ị ổ ợ ể s d ng cho vi c ử ụ ki m soát theo lô
Background image of page 8
9 Ví d v l u đ ch ng t
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

Chapter2_Documentation AIS - Chng 2 THIT LP THNG TIN CHO H...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online